fbpx

Известие за Поверителност на кандидати за работа

Известие За Поверителност На Кандидати За Работа

Считано от 25 май 2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“Общ регламент относно защитата на данните”, ОРЗД), с който се променя съществено съществуващият правен режим на защита на данните.

Известие За Поверителност На Кандидати За Работа

Считано от 25 май 2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“Общ регламент относно защитата на данните”, ОРЗД), с който се променя съществено съществуващият правен режим на защита на данните.

Като юридическо лице установено на територията на Република България СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД, - Хотел „Маринела“ („Хотелът/а“ или СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“) и като юридическо лице, което наема служители по трудово правоотношение след провеждане на избор измежду подадени кандидатури, Хотелът е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие ОРЗД и актовете по неговото прилагане, с действащото национално законодателство, групови политики и вътрешни правила, политики и оценки на въздействието върху защитата на данните. С оглед на това СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД предоставя на кандидатите за работа, настоящото известие за поверителност, което обяснява как събираме, използваме и разкриваме личните данни, свързани с кандидатите за работа при нас. По-долу ще намерите информация: които обработваме във връзка с участието Ви в нашите процедури по избор и назначаване на нови служители. Ние се ангажираме да боравим отговорно с личните Ви данни.

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с тази Информация за поверителност, както и периодично да я преглеждате, защото ние може да я променим в даден момент

ü  относно администраторът, отговорен за обработването на вашите лични данни;

ü  какви категории лични данни обработваме;

ü  при какви условия обработваме вашите данни;

ü  относно целите и правните основания за обработването;

ü  срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;

ü  как да упражните правата си съгласно ОРЗД,

ü  както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите лични данни с трети лица.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на посочените по-долу лични данни носи СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 205411096. В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите пълно копие от досие досието съссъбраните за Вас данни/или друг архив с документи, съдържащи ваши лични данни, или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД подробно описани по-долу, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните: Йоан Ямалиевe-mail: dpo@hotel-marinela.com

ЗАЩО  СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в електронен портал за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от дружеството не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме че личната ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите ви и основните ви права и свободи.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ние събираме лична информация за Вас, която ни предоставяте, кандидатствайки за заемане на работно място в нашето Дружество като например:

a)      Ваши биографични данни - вкл. три имена, дата на раждане, предишна трудова дейност; автобиографии, трудови характеристики, референции;

b)      Информация за контакт –вкл. адрес, телефон, имейл;

c)      Вашата идентификация –снимка, ако сте предоставили такава;

d)      Видеообраз при провеждане на интервю, доколкото на територията на Хотела се осъществява видеонаблюдение, което е означено със съответните информационни табели и знаци.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ?

Събраната информация за Вас използваме за подбиране на кандидати за работа и сключване на трудови договори. Видеонаблюдението като охранителна дейност се извършва на база легитимния интерес да защитим сигурността на гостите, служителите и имуществото си. Същото се извършва само на означените със съответните знаци и табели места.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място. За избраните кандидати предоставените при кандидатстване лични данни ще се съхраняват и обработват от СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД през целия срок на продължителност на трудовите отношения между страните. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават след приключване на процедурата по избор на кандидат. Видеозаписите се съхраняват за срок от 30 дни от записването.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително, но не изчерпателно, ограничаване и регистриране на достъпа до Хотела, технически мерки за защита като антивирусен софтуер на устройствата, използвани за обработване на лични данни, както и ограничаване на достъпа до информационните системи на СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД.

Защитата на сигурността на данните в Хотела е предмет на Политиката за сигурност, Политиката за информационна сигурност и останалите политики за въздействие, с които СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД ще запознава служителите си и за чието приложение организира съответнотго обучение.   При съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД съхранява личните данни, свързани с кандидатстване за работа за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право. Освен когато съхранението на данните не е необходимо за изпълнението на задължения, предвидени от трудовото и осигурителното право или друг закон, данните за служителите и лицата, работещи по граждански договор, се съхраняват за срок от една година, считано от прекратяването на съответния договор. Видеозаписите се съхраняват за срок от 30 дни от записването.

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

ü  право на информация относно начините и сроковете за обработването на вашите данни и видовете обработвани данни, включително копие от трудовото ви досие и/или други архиви с ваши данни, които съхраняваме за вас;

ü  право на възражение срещу дейностите, извършвани въз основа на легитимния интерес на дружеството, като напримвер извършваното видеонаблюдение; при уважаване на възражението в случай, че повече не са необходими или не е налице за тяхното съхранение по закон или друг нормативен акт, видеозаписите ще бъдат заличени;

ü  право на коригиране на неточни данни за вас, отразени в документите;

ü  право да поискате „да бъдете забравен“ когато обработването повече не е необходимо или поначало е незаконно, например след липсата на неназначавенот Ви .

ü  право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Вашите данни можем да предоставим на трети страни както следва:

o   други хотели от групата , когато е необходимо и допустимо по закон;

o   При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

ü  лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  по факс – 029153525;

ü  на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;

ü  чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД. За въпроси и актуална информация относно обработването на вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.

           С подписа си по-долу декларирам, че прочетох настоящето известие:

______________________________

 

/……...………………………………/

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

 

Считано от 25ти май 2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“Общ регламент относно защитата на данните”, ОРЗД), с който се променя съществено съществуващият правен режим на защита на данните.

Като юридическо лице установено на територията на Република България и част от „Виктория Груп“, „Виктория Тур“ АД - Хотел „Марица“ („Хотелът/а“) и като юридическо лице, което наема служители по трудово правоотношение след провеждане на избор измежду подадени кандидатури, Хотелът е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие ОРЗД и актовете по неговото прилагане, с действащото национално законодателство, групови политики и вътрешни правила, политики и оценки на въздействието върху защитата на данните. С оглед на това Хотелът предоставя на кандидатите за работа, настоящото известие за поверителност, което обяснява как събираме, използваме и разкриваме личните данни, свързани с кандидатите за работа при нас. По-долу ще намерите информация: които обработваме във връзка с участието Ви в нашите процедури по избор и назначаване на нови служители. Ние се ангажираме да боравим отговорно с личните Ви данни.

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с тази Информация за поверителност, както и периодично да я преглеждате, защото ние може да я променим в даден момент

ü  относно администраторът, отговорен за обработването на вашите лични данни;

ü  какви категории лични данни обработваме;

ü  при какви условия обработваме вашите данни;

ü  относно целите и правните основания за обработването;

ü  срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;

ü  как да упражните правата си съгласно ОРЗД,

ü  както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите лични данни с трети лица.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на посочените по-долу лични данни носи „Виктория Тур“ АД - Хотел „Марица“, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК:115008349. В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите пълно копие от досие досието съссъбраните за Вас данни/или друг архив с документи, съдържащи ваши лични данни, или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД подробно описани по-долу, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към служителите, отговорни за защитата на данните на посочения имейл: dpo.tour@victoriagroup.bg

ЗАЩО  СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в електронен портал за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от дружеството не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме че личната ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите ви и основните ви права и свободи.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ние събираме лична информация за Вас, която ни предоставяте, кандидатствайки за заемане на работно място в нашето Дружество като например:

a)      Ваши биографични данни - вкл. три имена, дата на раждане, предишна трудова дейност; автобиографии, трудови характеристики, референции;

b)      Информация за контакт –вкл. адрес, телефон, имейл;

c)      Вашата идентификация –снимка, ако сте предоставили такава;

d)      Видеообраз при провеждане на интервю, доколкото на територията на Хотела се осъществява видеонаблюдение, което е означено със съответните информационни табели и знаци.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ?

Събраната информация за Вас използваме за подбиране на кандидати за работа и сключване на трудови договори. Видеонаблюдението като охранителна дейност се извършва на база легитимния интерес да защитим сигурността на гостите, служителите и имуществото си. Същото се извършва само на означените със съответните знаци и табели места.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място. За избраните кандидати предоставените при кандидатстване лични данни ще се съхраняват и обработват от Хотела през целия срок на продължителност на трудовите отношения между страните. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават след приключване на процедурата по избор на кандидат. Видеозаписите се съхраняват за срок от 30 дни от записването.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително, но не изчерпателно, ограничаване и регистриране на достъпа до Хотела, технически мерки за защита като антивирусен софтуер на устройствата, използвани за обработване на лични данни, както и ограничаване на достъпа до информационните системи на Хотела.

Защитата на сигурността на данните в Хотела е предмет на Груповата политика за защита на личните данни, Политиката за информационна сигурност и останалите политики за въздействие, с които Хотелът ще запознава служителите си и за чието приложение организира съответнотго обучение.   При съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Хотелът  съхранява личните данни, свързани с кандидатстване за работа за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право. Освен когато съхранението на данните не е необходимо за изпълнението на задължения, предвидени от трудовото и осигурителното право или друг закон, данните за служителите и лицата, работещи по граждански договор, се съхраняват за срок от една година, считано от прекратяването на съответния договор. Видеозаписите се съхраняват за срок от 30 дни от записването.

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

ü  право на информация относно начините и сроковете за обработването на вашите данни и видовете обработвани данни, включително копие от трудовото ви досие и/или други архиви с ваши данни, които съхраняваме за вас;

ü  право на възражение срещу дейностите, извършвани въз основа на легитимния интерес на дружеството, като напримвер извършваното видеонаблюдение; при уважаване на възражението в случай, че повече не са необходими или не е налице за тяхното съхранение по закон или друг нормативен акт, видеозаписите ще бъдат заличени;

ü  право на коригиране на неточни данни за вас, отразени в документите;

ü  право да поискате „да бъдете забравен“ когато обработването повече не е необходимо или поначало е незаконно, например след липсата на неназначавенот Ви .

ü  право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

 

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Вашите данни можем да предоставим на трети страни както следва:

o   други хотели от групата на Туристически холдинг „Виктория Груп“, когато е необходимо и допустимо по закон;

o   При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

ü  лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  по факс – 029153525;

ü  на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;

ü  чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

 

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от Хотела. За въпроси и актуална информация относно обработването на вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.

 

           С подписа си по-долу декларирам, че прочетох настоящето известие:

 

 

 

______________________________

 

 

/……...………………………………/

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ВЪВ "ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС" ЕООД

Считано от 25ти май 2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“Общ регламент относно защитата на данните”, ОРЗД), с който се променя съществуващият правен режим на защита на личните данни.

Като юридическо лице, установено на територията на Република България, и част от Виктория Груп, ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООД (за краткост наричано “Хотелиерът/а“)  е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие ОРЗД и актовете по неговото прилагане, с действащото национално законодателство, както и с всички групови политики и вътрешни правила, процедури, стандарти, добри практики и оценки на въздействието върху защитата на данните.

С оглед на това Хотелиерът предоставя на служителите си настоящото известие за поверителност, съдържащо следната информация в съответствие с член 13 от ОРЗД:

ü  относно администраторът, отговорен за обработването на личните данни;

ü  относно категориите обработвани лични данни;

ü  относно условията, при които се обработват личните данни;

ü  относно целите и правните основания за обработването;

ü  относно срокове за съхранение и прилаганите мерки за сигурност на данните;

ü  относно правата на служителите съгласно ОРЗД,

ü  както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на посочените по-долу категории лични данни носи ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 205481600, със седалище и адрес на управление в  седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 4000, район, Централен,  бул.Княгиня Мария Луиза № 8, ет.3, представлявано от управителя си Нели Георгиева Иванова

В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите копие от документите, съдържащи ваши лични данни или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните: Жаклин Тодоринова тел.  0893440394, e-mail: dpo.tourist@victoriagroup.bg

ЗАЩО  СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в електронен портал за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от дружеството не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме че личната ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите ви и основните ви права и свободи.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ние събираме лична информация за Вас, която ни предоставяте, кандидатствайки за заемане на работно място в нашето Дружество като например:

a)      Ваши биографични данни - вкл. три имена, дата на раждане, предишна трудова дейност; автобиографии, трудови характеристики, референции;

b)      Информация за контакт –вкл. адрес, телефон, имейл;

c)      Вашата идентификация –снимка, ако сте предоставили такава;

d)      Видеообраз при провеждане на интервю, доколкото на територията на Хотела се осъществява видеонаблюдение, което е означено със съответните информационни табели и знаци.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ?

Събраната информация за Вас използваме за подбиране на кандидати за работа и сключване на трудови договори. Видеонаблюдението като охранителна дейност се извършва на база легитимния интерес да защитим сигурността на гостите, служителите и имуществото си само на означените със съответните знаци и табели места.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място. За избраните кандидати предоставените при кандидатстване лични данни ще се съхраняват и обработват от Хотелиера през целия срок на продължителност на трудовите отношения между страните. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават след приключване на процедурата по избор на кандидат. Видеозаписите се съхраняват за срок от 30 дни от записването.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително, но не изчерпателно, ограничаване и регистриране на достъпа до Хотела, технически мерки за защита като антивирусен софтуер на устройствата, използвани за обработване на лични данни, както и ограничаване на достъпа до информационните системи на Хотелиера. Защитата на сигурността на данните в Хотела е предмет на Груповата политика за защита на личните данни, Политиката за информационна сигурност и останалите политики за въздействие, с които Хотелиерът ще запознава служителите си и за чието приложение организира съответнотго обучение.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Хотелиерът  съхранява личните данни, свързани с кандидатстване за работа за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право. Освен когато съхранението на данните не е необходимо за изпълнението на задължения, предвидени от трудов, осигурителен или друг закон, данните за служителите се съхраняват за срок от една година, считано от прекратяването на съответния договор. Видеозаписите се съхраняват за срок от 30 дни от записването.

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

ü  право на информация относно начините и сроковете за обработването на вашите данни и видовете обработвани данни, включително копие от трудовото ви досие и/или други архиви с ваши данни, които съхраняваме за вас;

ü  право на възражение срещу дейностите, извършвани въз основа на легитимния интерес на дружеството, като напримвер извършваното видеонаблюдение; при уважаване на възражението в случай, че повече не са необходими или не е налице за тяхното съхранение по закон или друг нормативен акт, видеозаписите ще бъдат заличени;

ü  право на коригиране на неточни данни за вас, отразени в документите;

ü  право да поискате „да бъдете забравен“ когато обработването повече не е необходимо или поначало е незаконно, например при на неназначаването ви .

ü  право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Вашите данни можем да предоставим на останалите хотелиери от Виктория Груп, когато е необходимо и допустимо. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

 

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

ü  лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  по факс – 029153525;

ü  на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;

ü  чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от Хотелиера. За въпроси и актуална информация относно обработването на вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.

           С подписа си по-долу декларирам, че прочетох настоящето известие:

______________________________

 

/……...………………………………/

НАГОРЕ
X