fbpx

Известие за поверителност на гости - Хотел Марица

Изтеглете документа в pdf тук

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ГОСТИ НА ХОТЕЛА

Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от ВИКТОРИЯ ТУР АД – Хотел „Марица“ (по-долу наричано за краткост „Хотелът/а“ или “ ВИКТОРИЯ ТУР“), специално за нашите гости. По-долу ще намерите информация:

 • относно отговорното за обработването на вашите данни лице;
 • какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 • относно целите и правните основания за обработването;
 • срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 • как да упражните правата си съгласно ОРЗД,
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

 

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ? Отговорност за обработването на вашите данни носи ВИКТОРИЯ ТУР АД, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 115 008 349. В случай, че желаете да получите достъп, коригиране или заличаване на събраните за вас данни, подозирате, че до тях е осъществен нерегламентиран достъп, искате да подадете възражение или оттеглите съгласието си за обработване, или ако имате въпроси и коментари, свързани с настоящото Известие, може да се свържете с нас на адрес: гр. Пловдив,бул. "Цар Борис III Обединител " №42, или чрез имейл на dpo.tour@victoriagroup.bg

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на дейността ни нормално е необходимо събирането и обработването на информация относно нашите гости. Информацията се събира непосредствено от гостите ни и по-специално засяга вашето  име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон), както и ведиообраз, доколкото на определени места на територията на Хотела се осъществява дейност по видеонаблюдение, което е означено със съответните информационни табели и знаци.

 

ЗАЩО  СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Основната причина да събираме вашите лични данни е за да можем да ви идентифицираме и да осигурим изпълнението на поети ангажименти към вас, свързани с резервацията и престоя ви на територията на Хотела, както и при подаване на жалба или оплакване във връзка с услугите ни, за да осигурим вашата сигурност, както и сигурността на нашите служители и на хотелското оборудване. В случай, че изявите съгласие, вашите данни ще бъдат използвани и за предоставяне на информация относно промоции и друга интересна информация, свързана с услугите ни.  

 

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

ВИКТОРИЯ ТУР АД обработва лични данни само при валидно правно основание. Правното основание за обработване на Вашите данни е изпълнението на поетите към вас ангажименти съгласно договора за хотелиерски услуги, по който сте страна, най-вече за да ви идентифицираме като гост на територията на Хотела.

На следващо място обработването на данни е необходимо и за защита на правата Ви като потребител при подаванетго на жалба или оплакване във връзка с услугите ни.

Видеонаблюдението като охранителна дейност се извършва на база легитимния ни интерес да защитим сигурността на обекта, хотелското оборудване в него и служителите си, както и вашата собствена сигурност. Същото се извършва само на общодостъпните места, означени със съответните знаци. За да осигурим в максимална степен вашето спокойствие Ви информираме, че видеонаблюдение не се осъществява по никакъв начин в тоалетните помещения и залите за почивка и отдих.

Осъществяването на формите на обработване, свързани с е-маркетинг, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл, чрез обаждане и/или СМС за намаления, промоции, томболи и други маркетингови активности. Съгласието си може да прпедоставите като отбележите съответната отметка в края на настоящото известие. 

 

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

 

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, свързани с престоя Ви на територията на Хотела, се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото, и при всички случаи за не повече от три години. Видеозаписите в Хотела се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото, но при всички случаи не повече от месец след като сте освободили Хотела, освен ако закон или подзаконов акт не изисква друго. Данните, обработвани за е-маркетинг, на основание изрично съгласие на клиента се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година след като са били предоставени, освен ако не сте подновили съгласието си за получаване на маркетингова информация.

 

С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИТЕ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • право на достъп и информация относно обработването на вашите данни;
 • право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;
 • право да оттеглите съгласието си за обработка на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на вашето изричното съгласие;
 • право на преносимост на данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, като в зависимост от Вашите инструкции ще Ви предоставим копие от същите или автоматично ще ги прехвърлим към друга организация;
 • право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за вас не са точни;
 • право да поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.
 • право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

 

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в Хотела и получаване на актуална информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 • други хотели от групата на ВИКТОРИЯ ТУР, когато е необходимо и допустимо по закон;
 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;
 • партньори на ВИКТОРИЯ ТУР (напр. туроператори, счетоводители, дружество за външен архив или юристи при съдебен спор);
 • при сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • по факс – 029153525;
 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

 

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от ВИКТОРИЯ ТУР. За въпроси и актуална информация относно обработването на вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.

 

☐   Декларирам, че при настаняването си в Хотела прочетох текста на настоящето Известието за поверителност относно обрабоването на личните ми данни.         

 

☐   Давам съгласието си предоставените от мен  данни да бъдат обработвани за да бъда информиран по имейл, чрез обаждане и/или СМС за нови продукти, промоции, томболи и т.н. Съгласието ми не е обвързано с участието в кампанията и може да бъде оттеглено по всяко време чрез имейл до dpo.tour@victoriagroup.bg

HOTEL GUEST PRIVACY NOTICE HOTEL MARITZA

See the document in PDF here

This document is a privacy notice within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR). It has been prepared by Victoria Tour AD – Hotel Maritza, Plovdiv  (hereinafter referred to as the “Hotelier”) specially for the guests of our hotels. Below you will find information:

 • about the controller in charge of processing of personal data;
 • about the categories personal data being processed;
 • about the conditions under which personal data are being processed;
 • about the purposes and legal grounds for processing;
 • about the periods of storage and the data security measures being applied;
 • about the employees’ rights according to GDPR,
 • and in what cases and under what procedure we share your data with third parties.

WHO IS RESPONSIBLE FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA?

Victoria Tour AD, registered with the Trade Register under company ID number [EIK] 115008349, having its domiciled and registered office Plovdiv, bul. "Tsar Boris III Obedinitel" №42, represented by Executive Director Margarita Karlova. If you want to receive more information about what data we have collected regarding you, to obtain a copy of the documents containing your personal data or to exercise any of your rights under GDPR as well as if you have doubts that your data are being used in a wrongful manner, you can contact the data protection officer: Lilyana Terzieva, telephone: 0888 25 25 78, e-mail: dpo.tourist@victoriagroup.bg

WHAT INFORMATION ABOUT YOU WE COLLECT?

In the context of our business it is normal necessary to collect and process information about our guests. The information is collected directly from our guests and it concerns, in particular, your name and other identification data, contact data (e-mail, address, telephone) as well as video depiction as far as certain places on the territory of the Hotel are under video surveillance, which is indicated by the respective information signboards and signs. Lastly, for the sake of the performance of Hotelier legal obligations to keep a register of the guests we collect the following data of yours: personal identification number [EGN] / alien’s personal number [LNCh], names, date of birth, sex, nationality, number, validity date and issuing country of you personal ID document.

WHY WE COLLECT YOUR DATA

The main reason why we collect your data is to be able to identify you and to ensure the fulfillment of the commitments made in relation to your booking and stay as well as when filing a complaint in relation to our services, to ensure your security as well as the security of our employees and the hotel equipment. In case that you give your consent your data will also be used to provide information concerning promotions and other information related to our services. The hotel shall process your data also in order to fulfill the obligations arising by virtue of the national legislation, including the Tourism Act.

ON WHAT LEGAL GROUND WE PROCESS YOU DATA?

The Hotelier shall process personal data only on a valid legal ground. The legal ground for processing your data is the fulfillment of the commitments we have made to you under the contract for hotel services to which you are a party, mostly in order that we can identify you as a guest of the Hotel. Next, the processing of data is necessary for the protection of your rights as a consumer when filing a complaint in relation to our services. Thirdly, in your capacity of guests of the Hotel we are obliged to collect certain categories of your data in order to fulfill the obligations arising by virtue of the legislation.

Video surveillance as a security business is carried out on the basis of your legitimate interest to protect the security of the site, the hotel equipment inside and our employees as well as your own security. The video surveillance is carried out only in the general access areas designated by the respective signs. In order to ensure that you worry as little as possible we inform you that no video surveillance is carried out in any way whatsoever in the toilets and the rest and relax rooms.

The forms of processing related to e-marketing require your explicit consent to be informed by e-mail, calls and/or SMS of discounts, promotions, lotteries and other marketing activities. You can give your consent by ticking the respective box in the end of this notice.

WHAT MEASURES FOR PROTECTION OF COLLECTED DATA WE APPLY

Protection and security of your data are important for us. In order to avoid any loss, abuse or unauthorized access we apply all reasonable measures and means of protection. Nevertheless, if you suspect any breach we are asking you to contact us immediately by using the stated contact details.

FOR WHAT PERIOD WE KEEP YOUR DATA

Data related to your stay on the territory of the Hotel are kept for a period not longer than what is necessary and in any case for not more than 3 years. Video recordings at the Hotel are kept for a period not longer than what is necessary but in any case for not more than one month after you have checked out of the Hotel unless otherwise required by a law or a piece of delegated legislation. Data processed for e-marketing on the grounds of client’s explicit consent are stored until the consent is withdrawn but for not more than one year after such data are provided unless you have renewed your consent to receive marketing information.

WHAT RIGHTS YOU HAVE UPON PROCESSING OF YOUR DATA

GDPR stipulates a number of opportunities for protection of persons in relation to collection and processing of data and, in particular:

 • right to access and information concerning the processing of your data;
 • right to object to the processing where data are being processed on the grounds of company’s legitimate interest;
 • right to withdraw your consent to the processing of the data where the latter are processed solely on the grounds of your explicit consent;
 • right to portability of the data being processed on the basis of your right to as depending on your instructions we will provide you with a copy of the same or will automatically transmit them to another organization;
 • right to rectification in case that the data we store are inaccurate;
 • right to request “to be forgotten” where the data are processed on the grounds of your consent or the processing is unlawful in principle.
 • right to file a complaint to a supervisory authority (see more information below).

HOW WE SHARE YOUR DATA WITH THIRD PARTIES

We may make your data available to third parties as follows:

 • to other hotels of Victoria Group where necessary and where permitted according to the law;
 • to competent tax and other state authorities in case of inspection;
 • to our partners (e.g. tour operators, accountants, companies for external archive or lawyers and consultants, including in case of litigation);
 • upon merger or amalgamation your data may be shared with the new owner(s) and you will be given notice of that. In any case your data will not be shared with third parties established outside the territory of the European Economic Area (European Union, Norway, Iceland and Lichtenstein) unless such sharing is expressly permitted by the local legislation and there are adequate protection measures in place.

HOW YOU CAN CONTACT THE COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY

Regardless of the aforesaid in case of complaints you have the right to approach the Personal Data Protection Commission (PDPC):

 • in person at the following address: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Street, city of Sofia;
 • by mail to the following address: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Street, city of Sofia, postal code 1592;
 • by facsimile at 029153525;
 • at PDPC’s e-mail: kzld@cpdp.bg;
 • via PDPC’s website at: https://www.cpdp.bg/.

In view of the requirements of the legislation the above information may be changed by the Hotel. For any questions and up-to-date information concerning the processing of your data you can contact us by using the specified contact details.

  I declare that when I checked in at the Hotel I have read the text of this Privacy Notice concerning the processing of my personal data.

  I give my consent that the data provided by me be processed so that I shall be kept informed by e-mail, calls and/or SMS of new products, promotions, lotteries, etc. My consent is not tied to the participation in the campaign and may be withdrawn at any time by sending an e-mail to dpo.tour@victoriagroup.bg

Sehen Sie das Dokument in PDF hier 

VERTRAULICHKEITSMERKBLATT FÜR HOTELGÄSTE 

Diese Unterlage stellt ein Vertraulichkeitsmerkblatt im Sinne von der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dar und wurde durch Victoria Tour AD („Hotelbetrieb“) extra für unsere Hotelgäste erarbeitet. Darin sind u.a. folgende Informationen enthalten:

ü  über den Verantwortlichen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten,

ü  über die Kategorien zu verarbeitender personenbezogener Daten,

ü  über die Bedingungen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten,

ü  über die Ziele und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung,

ü  über die Aufbewahrungsfristen und die umzusetzenden Maßnahmen zur Datensicherheit,

ü  über die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter gemäß DSGVO,

ü  sowie über die Fälle und Verfahren zur Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.

WER IST VERANTWORTLICH FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Verantwortlich für die Verarbeitung der nachstehend angeführten Kategorien personenbezogener Daten ist Victoria Tour AD, eingetragen im Handelsregister unter EIC: 115008349, mit Sitz und Geschäftsabschrift in Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel 42, vertreten durch die Geschäftsführerin Margarita Karlova. Sollten Sie weitere Informationen über die Ihre unsererseits erhobenen personenbezogenen Daten benötigen, sich eine Kopie der Unterlagen, die Ihre personenbezogenen Daten enthalten, wünschen, irgendwelches der Ihnen gemäß DSGVO zustehenden Rechte ausüben wollen, oder vermuten, dass Ihre Daten rechtswidrig genutzt werden, können Sie sich mit der Datenschutzbeauftragten, Frau Lilyana Terzieva, unter Tel.: (+359 888) 25 25 78 oder via E-Mail: dpo.tour@victoriagroup.bg in Verbindung setzen.

WAS FÜR DATEN VON IHNEN ERHEBEN WIR?

Angesichts unseres Geschäftsbetriebs ist die Erhebung und Verarbeitung von Daten von unseren Hotelgästen durchaus unabdingbar. Diese Daten werden unmittelbar bei den Hotelgästen erhoben und beziehen sich auf Ihren Namen und weiteren Identifizierungskennungen und Daten zur Kommunikation (E-Mail, Anschrift, Telefonnummer) sowie auf Videobilder, soweit in bestimmten Bereichen der Hotelanlage eine Videoüberwachung erfolgt, worauf mit entsprechenden Infotafeln und Zeichen hingewiesen wird. Letztens, zum Zwecke der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des Hotelbetriebs zur Führung eines Registers der Hotelgäste erheben wir folgende Ihre personenbezogenen Daten: Personenkennzahl/Ausländerkennzeichen, Vornamen und Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Gültigkeit und Ausstellungsstaat des Ausweispapiers.

WARUM ERHEBEN WIR DIESE DATEN?

Ihre Daten werden an erster Stelle zwecks Ihrer Identifizierung und anlässlich der Sicherstellung der Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Reservierung und Ihrem Aufenthalt sowie für den Fall von Beschwerden und Mängelrügen Ihrerseits zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit sowie der Sicherheit unserer Mitarbeiter und  der Hoteleinrichtungen erhoben. Mit Ihrer Einwilligung werden Ihre Daten auch für die Übermittlung von Informationen über Aktionen und weitere Dienstleistungen unseres Hotels genutzt. Durch den Hotelbetrieb werden Ihre Daten auch zur Erfüllung der Pflichten nach dem Landesrecht, einschließlich des Tourismusgesetzes, verarbeitet.

AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE ERFOLGT DIE VERARBEITUNG IHRER DATEN?

Der Hotelbetrieb verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich aufgrund wirksamer Rechtsgrundlage. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten besteht in der Erfüllung der Ihnen gegenüber übernommenen Verpflichtungen aus dem mit Ihnen abgeschlossenen Vertrag über Hoteldienstleistungen, erst recht zwecks Ihrer Identifizierung als unser Hotelgast. Ferner ist die Datenverarbeitung auch für die Wahrung Ihrer Rechte als Verbraucher bei der Einlegung von Beschwerden oder Mängelrügen im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen notwendig. Drittens, haben wir bestimmte Kategorien Ihrer Daten als unsere Hotelgäste zu erheben, damit wir unseren gesetzlichen Pflichten nachkommen können.

Die Videoüberwachung als eine Form des Wachdienstes erfolgt auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen für die Gewährleistung der Sicherheit der Hotelanlage, der darin befindlichen Einrichtungen sowie unserer Mitarbeiter und Ihrer selbst. Diese Videoüberwachung findet nur in allgemeinzugänglichen, entsprechend gekennzeichneten Bereichen statt. Um der Zusicherung Ihrer Ruhe in möglichst hohem Maße willen ist hervorzuheben, dass in Toiletten, Gästezimmern und Freizeitbereichen keine Videoüberwachung zustande kommt.

Die Durchführung der mit dem Online-Marketing zusammenhängenden Verarbeitungsformen bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung in die Übermittlung von Informationen via E-Mail, per Telefon und/oder Kurzmitteilung hinsichtlich Rabatte, Aktionen, Tombolen und weiterer Marketingmaßnahmen. Ihre Einwilligung können Sie mit entsprechendem Häkchen am Ende dieses Merkblatts erteilen.

WAS FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE ERHOBENEN DATEN ERGREIFEN WIR?

Die Wahrung und Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig. Zwecks Abwehrung von Verlusten, Missbräuchen oder unbefugten Zugriffen setzen wir alle angemessenen Schutzmaßnahmen und -mittel um. Trotzdem würden wir Sie darum bitten, uns bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen auf nachstehend bezeichneten Kommunikationswegen unverzüglich zu kontaktieren.

WELCHE IST DIE AUFBEWAHRUNGSFRIST FÜR IHRE DATEN?

Die Daten von Ihrem Aufenthalt in der Hotelanlage werden innerhalb der maximal notwendigen Frist, jedoch längstens im Laufe von drei Jahren aufbewahrt. Die Videos werden innerhalb der maximal notwendigen Frist, doch jedenfalls längstens binnen eines Monats nach Ihrem Auschecken aufbewahrt, vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Regelung. Die für Online-Marketing verarbeiteten Daten aufgrund der ausdrücklichen Einwilligung des Kunden werden bis auf deren Widerruf, jedoch längstens innerhalb eines Jahres ab Datenübermittlung, aufbewahrt, es sei denn Sie haben Ihre Einwilligung in die Übersendung von Marketinginformationen schriftlich erteilt.

WAS FÜR RECHTE STEHEN IHNEN BEI DER VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN ZU?

In der DSGVO wurden mehrere Möglichkeiten für Schutz der betroffenen Personen bei der Datenerhebung und -verarbeitung vorgesehen, und nämlich:

ü  Recht auf Zugang und Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten;

ü  Widerspruchsrecht bezogen auf die Verarbeitung, wenn die Daten aufgrund der gesetzlichen Interessen der Gesellschaft verarbeitet werden;

ü  Recht auf Widerruf der Einwilligung in die Datenverarbeitung, wenn diese ausschließlich aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

ü  Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die Daten aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet werden, wobei wir entsprechend Ihren Weisungen Ihnen eine Kopie dieser Daten übergeben oder diese automatisch einer anderen Einrichtung weiterleiten werden;

ü  Recht auf Berichtigung, sofern Ihre aufbewahrten Daten unrichtig sind;

ü  „Recht auf Vergessenwerden“, wenn die Daten aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet werden, oder die Verarbeitung grundsätzlich unrechtmäßig ist;

ü  Recht auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde (s. unten).

WIE LEITEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AN DRITTE WEITER?

Ihre Daten können wir folgenden Dritten weiterleiten:

o   anderen Hotelbetrieben der Victoria Group, sofern dies erforderlich und gesetzlich zulässig;

o   zuständigen Finanzämtern und anderen Behörden für den Fall von Prüfungen;

o   unseren Partnern (z.B. Reiseveranstaltern, Buchhaltern, externen Archivierungsunternehmen oder Rechtsberatern und anderen Beratern, insbesondere im Falle von Rechtsstreiten).

o   Im Falle von Verschmelzung durch Neugründung oder Aufnahme können Ihre Daten den neuen Geschäftsinhabern weitergeleitet werden, wovon Sie unterrichtet werden. Jedenfalls werden Ihre Daten Dritten mit Niederlassung außerhalb des EWR (der EU, Norwegen, Island und Liechtenstein) nicht weitergeleitet, es sei denn dies ist nach dem jeweiligen Landesrecht ausdrücklich zulässig, und es wurden angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

WIE KÖNNEN SIE DIE ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE KONTAKTIEREN?

Unbeschadet obiger Ausführungen, können Sie Beschwerden bei der Datenschutzbehörde wie folgt einlegen:

ü  persönlich: ul. Prof. Tsvetan Lazarov Nr. 2, Sofia;

ü  per Post: ul. Prof. Tsvetan Lazarov Nr. 2, 1592 Sofia;

ü  per Fax: (+359 2) 9153525;

ü  via E-Mail an die der Datenschutzbehörde: kzld@cpdp.bg;

ü  auf der Webseite der Datenschutzbehörde: https://www.cpdp.bg/.

Rücksichtlich der einschlägigen Rechtsvorschriften bleiben Änderungen dieses Merkblatts dem Hotelbetrieb vorbehalten. Für Rückfragen und aktuelle Informationen stehen wird Ihnen jederzeit auf o.a. Kommunikationswegen zur Verfügung.

   Hiermit erkläre ich, beim Einchecken im Hotel dieses Vertraulichkeitsmerkblatt über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durchgelesen zu haben.

   Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie in die  Übermittlung von Informationen via E-Mail, per Telefon und/oder Kurzmitteilung hinsichtlich neuer Produkte, Aktionen, Tombolen usw. ein. Meine Einwilligung ist mit keiner Teilnahme an der Kampagne gebunden und kann jederzeit via E-Mail an dpo.tour@victoriagroup.bg in widerrufen werden.

Дивіться документ у PDF-файлі тут

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY SZÁLLÓDA VENDÉGEI RÉSZÉRE 

Victoria Tour AD [„Виктория ТурАД] (a továbbiakban: a Szállodás) állította ki a jelen dokumentumot kimondottan a szállodáink vendégei részére, ez adatvédelmi közlemény a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (az általános adatvédelmi rendelet) értelmében. Talál információkat az alábbiakról:

ü  a személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő;

ü  feldolgozott személyes adatok kategóriái;

ü  a személyes adatok feldolgozásának feltételei;

ü  a feldolgozás céljai és jogalapjai;

ü  a tárolási határidők és az alkalmazott adatvédelmi intézkedések;

ü  az általános adatvédelmi rendelet szerinti munkavállalói jogok,

ü  valamint milyen esetekben és milyen sorrendben osztjuk meg adatait harmadik felekkel.

KI FELELŐS AZ ÖN ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁÉRT?

Victoria Tour AD (a Kereskedelmi nyilvántartás szerinti egységes azonosító kódja: 115008349, székhelye és irányítási címe: Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42., képviseli Margarita Karlova [Маргарита Карлова], ügyvezető) felelős az alábbi személyes adatok kategóriáinak feldolgozásáért. Abban az esetben, ha több tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen adatokat gyűjtöttük Önről, hogy kapjon másolatot azokról a dokumentumokról, amit tartalmazzák az Ön személyes adatait vagy hogy gyakoroljon az általános adatvédelmi rendelet szerinti valamilyen jogát, valamint ha gyanúja merül fel, hogy az adatai nem szabályos módin vannak felhasználva, akkor fordulhat az adatvédelméről felelős személyhez: Terzieva Liljana, tel.: 0888-25-25-78, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL 

A tevékenységünk értelmében természetes dolog és szükséges a vendégeinkről gyűjteni és feldolgozni információkat. Az információkat közvetlenül a vendégeinktől kapjuk és pontosabban érinti az Ön nevét és egyéb azonosításához szükséges adatokat, kapcsolattartás adatait (e-mail, cím, telefon), valamint videó kép, amennyire a szálloda területének bizonyos helyein van video megfigyelés, ami ki van jelölve információs táblákkal és jelekkel. Utoljára a Szállodás törvényes kötelezettségei teljesítéséért vendégek nyilvántartása céljából gyűjtjük az alábbi adatait: személyazonosító szám/személyi szám, nevek, születési idő, nem, állampolgárság, személyazonossági okmány száma, érvényessége és a kiadó állam megnevezése.

MIÉRT GYŰJTJÜK AZ ÖN ADATAIT?

A fő ok miért gyűjtjük az Ön adatait az, hogy azonosítsuk és biztosítsuk az elvállalt kötelezettségeink teljesítését, amik kapcsolatosak helyfoglalással és az itteni tartózkodásával, valamint ha panasz van a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, biztosítsuk az Ön biztonságát, valamint a dolgozóink és a szállodai berendezés biztonságát. Abban az esetben, ha beleegyezik, az Ön adatait felhasználjuk további tájékoztatásra a javaslatainkról és egyéb információról, ami a szolgáltatásainkkal kapcsolatos. A szálloda feldolgozza az Ön adatait arra is, hogy teljesítse a nemzeti jogszabályoktól kifolyó kötelezettségeit, beleértve a vendéglátásról szóló törvényt is.

MILYEN ALAPON KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT?

A Szállodás kezeli az Ön adatait csak érvényes jogi alapon. Az Ön adatai kezeléséről szóló jogi alap a szállodai szolgáltatási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése, ahol Ön az egyik fél, főleg azért, hogy azonosítsuk Önt, mint a Szálloda területén lévő vendég. Továbbá az adatok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy megvédjük az Ön jogait felhasználó minőségben, amikor benyújt panaszt a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan. Harmadszor, Szállodai vendége minőségben kötelesek gyűjteni meghatározott kategóriák adatait ahhoz, hogy teljesítjük a jogszabályokkal kapcsolatos kötelezettségeinket.

A video megfigyelés, mint biztonsági tevékenység megvalósítjuk azon az alapon, hogy megvédjük a telep, szállodai berendezés és a dolgozóink biztonságát, valamint az Ön saját biztonságát is. Ezt megvalósítjuk csak nyilvános helyeken, amik ki vannak jelölve megfelelő jelekkel és táblákkal. Ahhoz, hogy biztosítsuk maximálisan az Ön nyugalmát tájékoztatjuk Önt, hogy video megfigyelés semmilyen képen nincs a mosdókban és a pihenést szolgáló termekben.

A piackutatással, e-marketinggel kapcsolatos formák megvalósításához meg kell kapni az Ön kifejezett beleegyezését, e-mailen, telefonon és/vagy SMS-el értesíteni kedvezményekről, promóciókról, sorsolásos játékokról és egyéb marketing tevékenységekről. A beleegyezését megadhatja, ha kijelöli a megfelelő kattintassál a jelen értesítés végén. 

MILYEN LÉPÉSEKET TESZÜNK AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

Az adatok védelme és biztonsága fontos számunkra. Ahhoz, hogy megakadályozzuk veszteség, visszaélés vagy jogosulatlan hozzáférés megvalósítását, alkalmazzuk az összes értelmes intézkedést és védelmi eszközt. Mindazonáltal, ha gyanú felmerül arra, hogy jogsértés van, akkor kérjük azonnal kapcsolatba lépjen velünk a megadott kapcsolati módokon.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK ADATAIT?

A Szálloda területén való tartózkodásával kapcsolatos adatait tároljuk a szükségesnél nem hosszabb időtartamra, és minden esetre nem hosszabb időre, mint három év. A Szálloda video felvételeit tároljuk a szükségesnél nem hosszabb időtartamra, de minden esetre nem hosszabb időre, mint egy hónap miután elhagyta a szállodát, ha csak a jogszabály vagy rendelet nem rendelkezik másképpen. Az ügyfél kifejezett beleegyezésével megadott adatok, amik az e‑marketing céljait szolgálnának, azokat tároljuk addig, ameddig az ügyfél nem mondja le a beleegyezését, de nem hosszabb egy évnél a rendelkezésére bocsátásától, ha csak Ön nem újította a beleegyezését arra, hogy kapjon marketing információt.

MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL?

Az általános adatvédelmi rendelet előír egy sor lehetőséget személyek védelmére az adatok gyűjtésével és kezelésével, pontosabban:

ü  a hozzáférési jog és az adatok feldolgozásával kapcsolatos információk;

ü  a feldolgozással szembeni kifogás joga, ha az adatokat a vállalat jogos érdekei szerint feldolgozzák;

ü  az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga, ha csak az Ön kifejezett hozzájárulásával fel vannak dolgozva;

ü  az Ön kifejezett beleegyezésével feldolgozott adatok hordozhatóságának jogát, az utasításoktól függően, ugyanazt a példányt biztosítjuk, vagy automatikusan továbbadjuk egy másik szervezetnek;

ü  a helyesbítés joga abban az esetben, ha az általunk tárolt adatok nem pontosak;

ü  a feledésbe vétel joga, ha az adatokat a beleegyezése alapján feldolgozzák, vagy a feldolgozás először illegális.

ü  panaszt benyújtani egy felügyelő szervhez (lásd alább).

 

HOGYAN OSZTJUK MEG ADATAIT HARMADIK FELEKKEL?

Az Ön adatait adhatjuk át harmadik személyeknek az alábbiak szerint:

o   Viktória Group egyéb szállodásainak, amikor szükséges és a jogszabály lehetővé teszi;

o   az illetékes adóhatóságokkal és más állami szervekkel az ellenőrzés során;

o   partnereinkkel (pl. utazásszervezők, könyvelők, külső levéltárak, ügyvédek és tanácsadók, beleértve peres vitáknál is);

o   ha összeolvadás vagy beolvadás van, az adatait megoszthatjuk az új tulajdonossal/tulajdonosokkal, akikről értesítést kap. Minden esetre az Ön adatai nem lesznek átadva harmadik személyeknek, akik Európai gazdasági területen kívül vannak elhelyezve (EU, Norvégia, Island és Liechtenstein), ha csak ez nincs kifejezetten megengedve a helyi jogszabályok alapján és rendelkezésre állnak megfelelő védelmi intézkedések.

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA AZ ILLETÉKES FELÜGYELETTEL?

Függetlenül a fentiektől, ha panasza van, akkor fordulhat a Személyes Adatvédelmi Bizottsághoz:

ü  személyesen, cím:  Szófia, Prof. Cvetan Lazarov útja 2.;

ü  levélben, cím: Szófia, P.f.: 1592, Prof. Cvetan Lazarov útja 2.;

ü  faxon ‑ 029153525;

ü  Személyes Adatvédelmi Bizottság e-mail címen ‑ kzld@cpdp.bg;

ü  Személyes Adatvédelmi Bizottság internet oldalán: ‑  https://www.cpdp.bg/.

Tekintettel a jogszabályok rendelkezésére a fenti információt a Szállodás megváltozhatja. Az adatok feldolgozására vonatkozó kérdéseivel és naprakész információval kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségünk adatain keresztül.

   Kijelentem, hogy a Szállodában történő bejelentkezéskor elolvastam az adatvédelmi közlemény szövegét személyes adataim feldolgozásával kapcsolatban.

   Egyetértek azzal, hogy az általam szolgáltatott információk fel legyenek dolgozva abból a célból, hogy értesítve legyek e-mailben, telefonon és / vagy SMS-ben az új termékekről, promóciókról, sorsolásokról, stb. Belegyezésem nem kötődik a kampányban való részvételhez, és bármikor e-mailben visszavonható, ha küldök egy e-mailt az alábbi címre: dpo.tour@victoriagroup.bg

Bekijk het document in PDF hier 

 

MEDEDELING BESTEMT VOOR DE GASTEN VAN HET HOTEL

BETREFT DE VERTROUWELIJKHEID BIJ DE GEGEVENSVERWERKING

 

Het onderhavige document is een verklaring betreft de vertrouwelijkheid in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is opgesteld door Victoria Tour  AD (voor het kort genoemd het “Hotelexploitant”) speciaal voor de gasten van onze hotels. Hieronder vindt u informatie:

ü  betreft de verwerker die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

ü  betreft de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens;

ü  betreft de voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens;

ü  betreft de doeleinden en de rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens;

ü  betreft de bewaringstermijnen en de toegepaste gegevensbeveiligingsmaatregelen;

ü  betreft de rechten van de werknemers aldus de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

ü  alsook in welke gevallen en hoe we uw persoonsgegevens aan derden mededelen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de hieronder genoemde categorieën van persoonsgegevens draagt: Victoria Tour  AD, geregistreerd in het Handelsregister onder EIK: 115008349, met zetel en adres van bestuur: Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42, vertegenwoordigd door de uitvoerende directeur Margarita Karlova. Ingeval u meer informatie wilt krijgen wat voor gegevens we over u hebben verzameld, ingeval u een kopie wilt ontvangen van de documenten die uw persoonsgegevens bevatten of als u een van uw rechten wilt uitoefenen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook als u vermoedt dat uw gegevens op ongeoorloofde wijze worden gebruikt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor de persoonsbescherming: Lilyana Terzieva, telefoon: 0888 25 25 78; e- mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE OVER U?

In de context van onze activiteit is de noodzaak normaal om informatie over onze gasten te verzamelen en te verwerken. De informatie wordt rechtstreeks van de gasten verzameld en in het bijzonder betreft het uw naam en andere identificatiegegevens, contactgegevens (e-mail, adres, telefoon), alsook een video- beeld voor zover op bepaalde plaatsen op het territorium van het Hotel videobewaking bestaat die door de desbetreffende informatieboorden en symbolen aangeduid wordt. Ten slotte moet de Hotelexploitant in nakoming van zijn wettelijke verplichtingen een gastenregister houden en daarom worden uw gegevens verzameld: Persoonsnummer/ persoonsnummer van buitenlander, namen, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, het nummer en de geldigheidsdatum van het identiteitsdocument.

WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen is om u te identificeren en te zorgen voor de nakoming van de aangegane verbintenissen die verbonden zijn met uw boeking en uw verblijf, tevens indien een klacht of bezwaar ingediend wordt met betrekking tot onze diensten en ook om uw veiligheid te garanderen, alsook deze van onze medewerkers en van onze hotelfaciliteiten. Ingeval u akkoord gaat, zullen uw persoonsgegevens tevens gebruikt worden voor verstrekken van informatie over promoties en andere inlichtingen met betrekking tot onze diensten. Het hotel verwerkt uw persoonsgegevens tevens om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de nationale wetgeving, waaronder de Toerismewet.

WAT ZIJN DE RECHTSGRONDEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?

De Hotelexploitant verwerkt persoonsgegevens alleen indien een geldige rechtsgrond daarvoor bestaat. De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de aangegane verbintenissen jegens u conform het hoteldiensten- contract waarin u een partij bent, vooral om u te identificeren als gast van het Hotel. Ten tweede is de verwerking van de gegevens nodig om uw gebruikersrechten te vrijwaren indien een klacht of bezwaar ingediend wordt met betrekking tot onze diensten. Ten derde moeten we over u, in uw hoedanigheid van hotelgasten, bepaalde categorieën gegevens van u verzamelen om de uit de wetgeving voortvloeiende verplichtingen na te komen.

De video- bewaking als beveiligingsdienst wordt uitgevoerd op basis van ons legitiem belang om de veiligheid van het object, van de hotelfaciliteiten en van onze medewerkers te garanderen, tevens van uw eigen veiligheid. Deze wordt uitgevoerd alleen op publiek toegankelijke plaatsen die aangeduid worden d.m.v. de desbetreffende symbolen. Om maximaal voor uw rust te zorgen brengen we u op de hoogte, dat de video- bewaking op geen enkele manier uitgevoerd wordt in de wc`s en in de zalen voor rust en ontspanning. 

De realisatie van de verwerkingsvormen die verbonden zijn met e- marketing vereist uw uiterlijke toestemming om geïnformeerd te worden per e-mail, via de telefoon en/of met SMS over kortingen, promoties, kansspelen en andere marketing activiteiten. U kunt uw toestemming geven waarbij u op het eind van de onderhavige mededeling het desbetreffende vinkje plaatst.

WELKE MAATREGELEN TREFFEN WE VOOR BESCHERMING VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS?

De bescherming en de veiligheid van uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Om een verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen worden door ons alle redelijke maatregelen getroffen en beschermingsmiddelen toegepast. Desondanks, bij vermoeden van een inbreuk, verzoeken we u onmiddellijk contact met ons op te nemen via de opgegeven contactgegevens.

BINNEN WELKE TERMIJN BEWAREN WE UW GEGEVENS?

De gegevens die verbonden zijn met uw verblijf op het territorium van het Hotel worden bewaard binnen een termijn die niet langer is dan nodig en in ieder geval niet langer dan drie jaar. De video- opnamen in het Hotel worden bewaard binnen een termijn die niet langer is dan nodig en in ieder geval niet langer dan èèn maand nadat u het Hotel hebt verlaten, tenzij een wet of besluit anders vereist. De gegevens verwerkt voor e- marketing conform de uitdrukkelijke toestemming van de klant worden bewaard totdat de toestemming ingetrokken wordt, echter niet langer dan èèn jaar nadat deze verstrekt waren, tenzij u opnieuw uw toestemming voor ontvangen van marketing informatie hebt gegeven.

WELKE RECHTEN HEBT U BIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorziet in een reeks van mogelijkheden voor bescherming van de personen met betrekking tot het verzamelen en de verwerking van gegevens, meer in het bijzonder:

ü  recht op toegang en informatie betreft de verwerking van uw gegevens;

ü  recht op bezwaar tegen de verwerking als de gegevens worden verwerkt op grond van het legitieme belang van onderneming;

ü  recht om uw toestemming voor verwerking van de gegevens in te trekken als deze verwerkt worden enkel op grond van uw uitdrukkelijke toestemming;

ü  recht op overdraagbaarheid van deze persoonsgegevens die verwerkt worden op grond van uw uitdrukkelijke toestemming waarbij we afhankelijk van uw instructies aan u een kopie daarvan zullen verstrekken of ze rechtstreeks overzetten naar een andere organisatie;

ü  recht op correctie ingeval de door ons bewaarde gegevens van u niet exact zijn;

ü  u hebt het recht om te vragen “vergeten te worden” ofwel vergeetrecht als de gegevens verwerkt worden op grond van uw toestemming of als de verwerking principieel onrechtmatig is;

ü  recht om een klacht in te dienen bij een toezichtorgaan (zie hieronder).

 

HOE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PERSONEN MEDE?

We kunnen uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als volgt:

o   aan andere hotelexploitanten uit de Victoria Group, als dit noodzakelijk en door de wet toegestaan is;

o   aan de bevoegde belastingsautoriteiten en aan andere staatsorganen indien een controle wordt uitgevoerd;

o   aan onze partners (bvb. aan de reisorganisaties, de boekhouders, de externe archief-  beheerder of juristen en adviseurs met inbegrip bij een gerechtsgeding);

o   bij fusie of overname kunnen uw gegevens worden verstrekt aan de nieuwe eigenaar/s waarover u op de hoogte gebracht zult worden. In ieder geval zullen uw gegevens niet verstrekt worden aan derde personen die zich buiten de Europese economische ruimte bevinden (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de locale wetgeving en adequate beschermingsmaatregelen aanwezig zijn.

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET HET BEVOEGDE TOEZICHTORGAAN?

Ongeacht het bovenstaande hebt u bij bezwaar het recht om zich tot de Commissie voor gegevensbescherming te wenden:

ü  persoonlijk, op adres: Sofia, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov” № 2;

ü  per brief, op adres: Sofia, postbus 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov” № 2;

ü  per fax: 029153525;

ü  per e- mail van de Commissie voor gegevensbescherming: kzld@cpdp.bg;

ü  via de website van de Commissie voor gegevensbescherming op de website: https://www.cpdp.bg/

In het licht van de vereisten van de wetgeving kan de bovengenoemde informatie worden gewijzigd door de Hotelexploitant. Over vragen en actuele informatie in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen op de genoemde contactgegevens.

   Ik verklaar hierbij, dat ik bij mijn aankomst in het Hotel de tekst van de onderhavige Mededeling betreft de vertrouwelijkheid bij de verwerking van mijn persoonsgegevens

      heb gelezen.

   Ik geef mijn toestemming, dat de door mij verstrekte gegevens verwerkt worden zodat ik per e-mail, via de telefoon en/of met SMS over de nieuwe producten, promoties, kansspelen etc. geïnformeerd wordt. Mijn toestemming is niet gebonden aan de deelname aan de campagne en kan te allen tijde ingetrokken worden per e-mail aan: dpo.tour@victoriagroup.bg

Zobacz dokument w PDF tutaj

KOMUNIKAT O POUFNOŚCI DANYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Niniejszy dokument jest komunikatem o poufności w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Sporządzony został przez Victoria Tour AD (dalejHotelarz“), specjalnie dla Gości naszych hoteli. Niżej znajdziesz informacje:

ü  odnośnie Administratora danych osobowych;

ü  odnośnie kategorii przetwarzanych danych osobowych;

ü  odnośnie warunków przetwarzania danych osobowych;

ü  odnośnie celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych;

ü  odnośnie okresów przechowywania oraz stosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych;

ü  odnośnie praw urzędników zgodnie z RODO,

ü  oraz w jakich przypadkach i na jakiej podstawie przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialna jest spółka Victoria Tour AD, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym, kod identyfikacyjny EIK: 115008349, siedziba i adres zarządu: Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42, reprezentowana przez dyrektora wykonawczego Margarita Karlova. Gdybyś chciał uzyskać więcej informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie zgromadziliśmy lub gdybyś chciał dostać kopię dokumentów zawierających Twoje dane osobowe, lub skorzystać z któregoś ze swoich praw wynikających z RODO oraz jeśli podejrzewasz o niewłaściwe użycie Twoich danych osobowych, możesz zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Liliyana Terzieva, tel. 0888 25 25 78, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

JAKIE DANE OD CIEBIE ZBIERAMY?

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych naszych Gości jest niezbędnie w kontekście naszej działalności. Informacje zbiera się bezpośrednio od naszych Gości – dotyczą one Twojego imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych (adres email, adres pocztowy, telefon) oraz obraz wideo, o ile w niektórych miejscach w hotelu prowadzony jest nadzór wideo, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym oznakowaniem. Oprócz tego Hotelarz ma ustawowy obowiązek prowadzenia rejestru gości z ich danymi osobowymi: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo; numer, data upływu ważności oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Uzasadnionym powodem zbierania Twoich danych osobowych jest fakt, że takie zbieranie jest niezbędne do wykonania zobowiązań związanych z Twoją rezerwacją i pobytem oraz w przypadku zlozenia skargi dotyczacej naszych uslug lub do zapewnienia Twojego bezpieczeństwa, bezpieczenstwa naszych pracowników oraz w trosce o wyposażenie naszego hotelu. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane mogą zostać wykorzystane do informowania Cię o promocjach oraz innych naszych usługach. Hotel przetwarza Twoje dane osobowe w wykonaniu zobowiązań ustawowych, w szczególności wynikających z ustawy o turystyce.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Przetwarzanie danych osobowych przez Hotelarza odbywa się wyłącznie na ważnej podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich zawarta pomiędzy Tobą, a hotelem, przede wszystkim niezbędna do zameldowania w hotelu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich praw użytkownika w przypadku złożenia skargi dotyczącej naszych uslug. Hotel przetwarza niektóre kategorie danych osobowych w wykonaniu zobowiązań ustawowych.

System nadzoru kamer wideo wykorzystywany jest w ochronie bezpieczenstwa obiektu, wyposażenia hotelowego, pracowników hotelowych oraz Twojego własnego bezpieczeństwa. Nadzór wideo prowadzony jest tylko w miejscach publicznych, specjalnie oznakowanych. Dla Twojego spokoju informujemy, że toalety oraz sale wypoczynku i rekreacji nie są objęte nadzorem kamer wideo.

Przetwarzanie danych osobowych związane z e-marketingiem wymaga udzielenia wyraźnej zgody na przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub SMSw o zniżkach, promocjach, loteriach etc. Zgody można udzielić zaznaczając odpowiednie pole na końcu niniejszego komunikatu.

JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY W CELU OCHRONY ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych dla nas bardzo ważne. Aby zapobiec stratom, nadużyciom, nieupoważnionemu dostępowi korzystamy z wszelkich rozsądnych środków ochrony. Niemniej, przy podejrzeniu naruszenia, prosimy niezwłocznie skontaktować sie z nami za pomocą wskazanych danych kontaktowych.

PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, związane z Twoim pobytem na terytorium Hotelu, przechowuje się nie dłużej niż jest to niezbędne, a w każdym przypadku nie dłużej niż trzy lata. Nagrania wideo przechowuje się nie dłużej niż jest to niezbędne, a w każdym przypadku nie dłużej niż miesiąc po tym, jak opuściłeś Hotel, chyba że prawo stanowi inaczej. Dane przetwarzane w związku z e-marketingiem na podstawie wyraźnej zgody przechowuje się do czasu odwołania zgody, lecz nie dłużej niż rok po udostępnieniu danych, chyba że ponownie wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji marketingowej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

RODO przewiduje szereg możliwości ochrony osób fizycznych w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem danych, w szczególności:

ü  prawo dostępu i informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych;

ü  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki;

ü  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

ü  prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody, w zależności od Twoich życzeń przekażemy Ci kopię twoich danych  lub przekażemy Twoje dane osobowe automatycznie innej organizacji;

ü  prawo do skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą;

ü  prawo życzyć sobie "być zapomnianym” w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub przetwarzanie danych jest sprzeczne z prawem.

ü  prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (patrz niżej).

 

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe osobom trzecim jak następuje:

o   hotelarzom z Viktoriya Group, gdy jest to konieczne i zgodne z prawem;

o   właściwym organom podatkowym i innym organom państwowym w razie inspekcji;

o   naszym partnerom (na przykład touroperatorom, księgowym, zewnętrznym archiwum lub prawnikom i konsultantom, włącznie przy postępowaniu sądowym);

W przypadku połączenia lub przejęcia spółek dane osobowe zostaną przekazane nowym właścicielom, a Ty zostaniesz powiadomiony o tym fakcie. W każdym przypadku Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim, usytuowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EU, Norwegia, Islandia, Lichtenstein), chyba że takie udostępnienie danych osobowych jest wyraźnie dozwolone przez prawo lokalne oraz istnieją właściwe środki ochrony.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WŁAŚCIWYM ORGANEM NADZORCZYM?

Niezależnie od powyższego, w przypadku skargi masz prawo zwrócić się do Komisji Ochrony Danych Osobowych (КЗЛД):

ü  osobiście, na adres: Sofia, bul. „Prof. Tsvetan LazarovNr 2;

ü  pismem, na adres: Sofia, kod pocztowy 1592, bul. „Prof. Tsvetan LazarovNr 2;

ü  faksem – 029153525;

ü  e-mailem, na adres Komisji Ochrony Danych Osobowych kzld@cpdp.bg;

ü  e-mailem poprzez stronę internetową Komisji Ochrony Danych Osobowych: https://www.cpdp.bg/.

Ze względu na wymagania ustawodawstwa Hotelarz zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych informacji. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować sie z nami za pomocą wskazanych danych kontaktowych.

   Oświadczam, że przy zameldowaniu się w Hotelu przeczytałem tekst niniejszego komunikatu o poufności w sprawie przetwarzania moich danych osobowych.

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub SMSw o nowych produktach, promocjach, loteriach etc. Udzielona zgoda nie jest związana z udziałem w kampanii i może zostać cofnięta w dowolnym czasie przez wysłanie e-maila na adres dpo.tour@victoriagroup.bg

Vedeți documentul în PDF aici 

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA, ADRESATĂ OASPEŢILOR HOTELULUI 

Prezentul document reprezintă o notificare privind confidenţialitatea în sensul Regulamentului comun cu privire la protecţia datelor personale. Acesta a fost elaborat de către Victoria TourAD (folosindu-se în continuare - Hotelierul“), special pentru oaspeţii din hotelurile noastre. Veţi vedea mai jos informaţii cu privire la:

ü  administratorul responsabil pentru procesarea datelor personale;

ü  categoriile de date personale care pot fi prelucrate;

ü  condiţiile de procesare a datelor personale;

ü  scopurile şi temeiurile legale pentru procesarea acestor date;

ü  termenul de stocare a datelor şi măsurile de siguranţă implementate privind această informaţie;

ü  drepturile personalului conform prevederilor acestui Regulament;

ü  în ce cazuri şi în ce ordine împărtăşim cu terţe părţi datele dumneavoastră personale.

CINE DUCE RĂSPUNDEREA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Răspunderea pentru prelucrarea categoriilor de date personale, menţionate mai jos, revine companiei Victoria Tour AD, înregistrată la Registrul comerţului: CUI 115008349, cu sediul social în oraşul Plovdiv, B-dul Tsar Boris III Obedinitel № 42, reprezentată de Margarita Karlovadirector executiv. Dacă doriţi să obţineţi mai multă informaţie despre datele pe care le-am colectat în privinţa persoanei dumneavoastră, să primiţi o copie de pe documentele care conţin asemenea date pentru dumneavoastră, sau să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile prevăzute în Regulamentului comun cu privire la protecţia datelor personale, precum şi în cazul în care aveţi suspiciuni că datele dumneavoastră se folosesc într-o modalitate nereglementată, vă puteţi adresa către responsabilul care se ocupă cu protecţia datelor personale: Liliana Terzieva, tel. 0888 252578, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

CE FEL DE INFORMAŢIE STOCĂM DESPRE DVS.?

În contextul activităţii noastre, în mod normal, avem nevoie de colectarea şi prelucrarea informaţiei referitoare la oaspeţii noştri. Această informaţie este furnizată direct de către oaspeţi şi se referă în special la numele dumneavoastră şi la alte date de identitate, date de contact (e-mail, adresă, telefon), precum şi la imaginea video, întrucât la anumite locuri pe teritoriul Hotelului se realizează supraveghere cu camere video, aceste locuri fiind marcate prin semne şi indicatoare de informare. De asemenea, în vederea îndeplinirii obligaţiilor Hotelierului prevăzute de lege, acesta va ţine un registru al oaspeţilor, unde vor fi stocate datele personale ale acestora, după cum urmează: CNP/CNP pentru străini, nume şi prenume, data naşterii, sexul, cetăţenia, nr. carte de identitate, valabilitate, statul emitent al actului de identitate.

DE CE COLECTĂM ACESTE DATE?

Motivul principal pentru colectarea datelor dvs. personale: să vă identificăm şi să asigurăm realizarea angajamentelor pe care ni le-am asumat, legate de rezervarea şi sejurul dvs., precum şi în cazul în care se depune plângere cu privire la serviciile prestate de noi pentru asigurarea siguranţei dvs., precum şi a siguranţei personalului nostru şi a echipamentului hotelier. Dacă vă exprimaţi consimţământul cu privire la aceste reguli, datele dvs. personale vor fi folosite şi pentru furnizarea de informaţii legate de promoţii referitoare la serviciile noastre sau la alte evenimente. Hotelul va procesa datele dvs. personale şi în vederea îndeplinirii unor obligaţii care apar în virtutea legislaţiei naţionale, inclusiv a obligaţiilor prevăzute de Legea turismului.

ÎN CE TEMEI LEGAL VOM PRELUCRA DATELE DVS. PERSONALE?

Hotelierul va prelucra datele dvs. personale numai în baza unui temei legal valabil. Temeiul legal care se referă la prelucrarea datelor dvs. personale este următorul: îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de dumneavoastră conform contractului pentru prestarea serviciilor hoteliere, în cadrul căruia dumneavoastră sunteţi parte semnatară, în special pentru legitimarea dvs. în calitate de oaspete a Hotelului. Pe locul doi, prelucrarea datelor este necesară şi pentru protejarea drepturilor dvs. de utilizator dacă înaintaţi o plângere legată de serviciile prestate de noi. Pe locul trei, fiind în calitate de oaspeţi ai Hotelului, noi suntem obligaţi să colectăm anumite categorii de date de acest tip, ca să ne conformăm cerinţelor legate de obligaţiile care apar în virtutea legii.

Supravegherea cu camere video, care face parte din activitatea pentru asigurarea siguranţei, se realizează în baza interesului nostru legitim să asigurăm siguranţa imobilului, echipamentului hotelier din incinta hotelului, a personalului şi a siguranţei dumneavoastră. Această supraveghere se referă numai la spaţiile comune, accesibile pentru toţi, marcate corespunzător prin semne şi indicatoare. Însă, fiţi liniştiţi, vă informăm că supraveghere cu camere video nu se realizează în nici un fel la nodurile sanitare sau la sălile de odihnă şi relaxare.

Pentru realizarea formelor de prelucrare, legate de е-marketing, va fi necesar să vă exprimaţi în mod expres consimţământul că sunteţi de acord să fiţi informaţi prin poşta electronică, prin convorbire telefonică sau SMS, despre diferite reduceri, promoţii, tombole sau alte activităţi de marketing. Vă puteţi da consimţământul, bifând căsuţa respectivă din finalul notificării noastre.

CE FEL DE MĂSURI DE PROTECŢIE A DATELOR STOCATE ÎNTREPRINDEM?

Protecţia şi siguranţa datelor dvs. personale reprezintă un aspect foarte important pentru noi. Ca să prevenim pierderea de date, abuzul sau accesul neautorizat la aceste date, noi întreprindem toate măsurile şi mijloacele rezonabile de protecţie. Şi totuşi, dacă aveţi suspiciuni că a fost săvârşită vreo fraudă în acest sens, vă rugăm să ne contactaţi imediat, la adresele de contact menţionate mai sus.

CARE ESTE TERMENUL DE STOCARE A DATELOR DVS. PERSONALE?

Datele legate de sejurul dvs. pe teritoriul Hotelului vor fi stocate pe o durata care nu va depăşi obiectivele noastre de strictă necesitate, dar în orice caz, nu poate depăşi termenul maxim de trei ani. Înregistrările video ale camerelor de supraveghere vor fi stocate pe o durată limitată, în funcţie de necesităţile concrete, dar în orice caz - într-un termen maxim de o lună după ce aţi părăsit hotelul, cu excepţia cazurilor în care legea sau actele normative nu au prevăzut altceva. Datele care se prelucrează pentru scopuri е-marketing, în temeiul consimţământului dat în mod expres de client, pot fi stocate până la retragerea consimţământului, dar în orice caz, durata maximă de stocare poate fi de un an din momentul furnizării acestora, dacă nu v-aţi actualizat consimţământul privind primirea informaţiei de marketing.

DE CE DREPTURI BENEFICIAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE?

Regulamentul comun cu privire la protecţia datelor personale prevede o serie de posibilităţi pentru protecţia persoanelor, legate de colectarea şi prelucrarea datelor, şi în speţă:

ü  dreptul la acces şi la informaţie privind prelucrarea datelor dvs. personale;

ü  dreptul la formularea de obiecţii împotriva prelucrării datelor, când acestea nu se prelucrează în conformitate cu interesul legitim al societăţii;

ü  dreptul să vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor dacă prelucrarea se face numai în baza consimţământului dat în mod expres de dumneavoastră, dar nu au fost respectate toate prevederile legale;

ü  dreptul la transferul de date, prelucrate în baza consimţământului dvs. dat în mod expres, punându-vă la dispoziţie o copie de pe datele care urmează să fie transferate, urmărind instrucţiunile date de dvs., sau în mod automat vor fi transferate către o altă organizaţie;

ü  dreptul să vă corectaţi datele stocate cu privire la persoana dvs. dacă acestea sunt greşite sau inexacte;

ü  dreptul să solicitaţi să fiţi uitat“, dacă prelucrarea nu se face în baza consimţământului dvs. sau dacă este ilegală;

ü  dreptul să adresaţi o plângere către organul respectiv de supraveghere (vezi mai jos informaţii utile).

PRIN CE MODALITATE ÎMPĂRTĂŞIM DATELE DVS. PERSONALE CU TERŢE PĂRŢI?

Putem pune la dispoziţia unor terţe părţi datele dvs. personale în următoarele cazuri:

o   altor hotelieri din Victoriya Grup, dacă lucrul acesta este necesar şi admis de lege;

o   autorităţilor fiscale sau altor organe de stat, pentru efectuarea unor verificări;

o   partenerilor noştriс (precum: turoperatori, contabili, societate pentru servicii de arhivare din afară grupului, jurişti şi consilieri juridici, inclusiv în cazul apariţiei unor litigii soluţionate de instanţele judecătoreşti);

o   în caz de fuziune sau afiliere, datele dvs. personale pot fi împărtăşite cu noul proprietar (sau proprietari), şi veţi fi informaţi cu privire la acest fapt. În orice caz, datele dvs. personale nu vor fi împărtăşite cu terţe părţi care sunt cu sediul în afară Spaţiului Economic European (SEE) (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), cu excepţia cazului în care lucrul acesta este permis de legislaţia naţională şi sunt implementate măsuri adecvate de protecţie.

CUM PUTEŢI LUA LEGĂTURĂ CU ORGANUL COMPETENT DE SUPRAVEGHERE?

Indiferent de cele menţionate mai sus, în cazul formulării unei plângeri, aveţi dreptul să vă adresaţi către Comisia pentru protecţia datelor personale:

ü  dacă o depuneţi personal: la adresa – Sofia, b-dul Prof. Tsvetan Lazarovnr. 2;

ü  prin poştă: la adresa – Sofia, cod poştal 1592, , b-dul Prof. Tsvetan Lazarovnr. 2;

ü  prin fax – 029153525;

ü  e-mail, la Comisia pentru protecţia datelor personale: kzld@cpdp.bg;

ü  prin site-ul Comisiei pentru protecţia datelor personale:ес: https://www.cpdp.bg/.

Conformându-ne la cerinţele legale, informaţia de mai sus poate fi modificată de către Hotelier. Pentru întrebări sau informaţii actuale privind prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteţi adresa către noi prin adresele de contact prezentate mai sus.

   Declar că înainte să mă cazez la Hotel, am citit textul acestei Notificări privind confidenţialitatea legată de prelucrarea datelor mele personale.

 

   Îmi dau consimţământul pentru prelucrarea datelor mele personale ca să fiu informat prin e-mail, apel telefonic şi/ sau SMS cu privire la produsele noi, promoţii, tombole, etc. Consimţământul meu nu are nici o legătură cu participarea la vreo campanie şi poate fi retras oricând, prin transmiterea unui e-mail la adresa: dpo.tour@victoriagroup.bg

Смотрите документ в формате PDF здесь

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ 

Настоящий документ представляет собой уведомление о конфиденциальности по смыслу Общего регламента по защите данных (ОРЗД). Документ изготовлен фирмой Виктория Тур“ АД (для краткости “Отельер“), специально для гостей наших отелей. Далее Вы найдете информацию:

ü  об администраторе, ответственном за обработку персональных данных;

ü  о категориях обрабатываемых персональных данных;

ü  об условиях, на которых обрабатываются персональные данные;

ü  о целях и правовых основаниях для обработки;

ü  о сроках сохранения и применяемых мерах для обеспечения безопасности данных;

ü  как реализовать свои права согласно ОРЗД,

ü  а также о том, в каких случаях и в каком порядке мы делимся Вашими данными с третьими лицами.

 

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБРАБОТКУ ВАШИХ ДАННЫХ?

Ответственность за обработку нижеуказанных категорий персональных данных несет единоличное общество с ограниченной ответственностью „Виктория Тур“ АД, зарегистрированное в Торговом реестре, Единый идентификационный код: 115008349, место нахождения и адрес правления бул. "Цар Борис III Обединител " №42, в лице Исполнительного директора Маргарита Карлова. В том случае, если Вы желаете получить больше информации о том, какие сведения нами собраны о Вас, получить копию документов, содержащих Ваши персональные данные или применить какое-либо из своих прав согласно ОРЗД, а также, если Вы подозреваете, что Ваши данные используются нерегламентированным образом, Вы можете обратиться к должностному лицу по защите данных: Лиляна Терзиева, тел. 0888 25 25 78, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС МЫ СОБИРАЕМ?

В контексте нашей деятельности нормально, что сбор и обработка информации о наших гостях представляются необходимыми. Сбор информации проводится непосредственно у наших гостей, в особенности это касается Вашего имени и других идентификационных данных, контактных данных (адрес электронной почты и проживания, номер телефона), а также видеоизображений, поскольку на определенных местах на территории Отеля ведется видеонаблюдение, обозначенное соответствующими информационными табличками и знаками. На последнем месте, в целях выполнения требований законодательства к Отельеру по ведению им реестра гостей мы собираем следующие Ваши данные: Единый номер гражданина - ЕГН/персональный номер иностранца - ЛНЧ, ф.и.о., дату рождения, пол, гражданство, номер, срок действия, государство выдачи документа для удостоверения Вашей личности.

ПОЧЕМУ МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ?

Основной причиной для сбора Ваших данных является потребность в Вашей идентификации и в обеспечении выполнения нами взятых на себя ангажементов, связанных с Вашей бронью и пребыванием, а также при подаче жалобы или предъявлении претензии в связи с нашими услугами, для обеспечения Вашей безопасности,  а также безопасности нашего персонала (наших служащих?)  и оборудования отеля. В том случае, если Вы заявите свое согласие, Ваши данные будут использоваться также для предоставления информации о промо-акциях и другой информации, связанной с нашими услугами. Кроме того, в Отеле обрабатываются Ваши данные для выполнения возникающих в силу национального законодательства обязанностей, включительно по Закону о туризме.

НА КАКОМ ПРАВОВОМ ОСНОВАНИИ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ?

Обработка персональных данных осуществляется Отельером только на действительном правовом основании. Правовым основанием для обработки Ваших данных является выполнение взятых нами на себя перед Вами обязательств по договору оказания гостиничных услуг, по которому Вы являетесь стороной, во-первых, в наибольшей мере для Вашей идентификации в качестве гостя на территории Отеля. Во-вторых, обработка данных необходима также для защиты Ваших прав в качестве потребителя при подаче жалобы или предъявлении претензии в связи с нашими услугами. В-третьих, так как Вы являетесь гостями Отеля, мы обязаны собирать о Вас определенные категории Ваших данных, чтобы исполнить наши возникающие в силу законодательства обязанности.

Охранное видеонаблюдение применяется на основании нашего легитимного интереса защитить безопасность объекта, оборудования отеля и нашего персонала (наших служащих?), а также обеспечить Вашу собственную безопасность. Процесс видеонаблюдения осуществляется только в общедоступных местах, отмеченных соответствующими знаками. Чтобы максимально обеспечить  Ваше спокойствие, мы информируем Вас, что видеонаблюдение никоим образом не ведется в туалетных помещениях и в залах для релаксации и отдыха.

Для осуществления форм обработки, связанных с е-маркетингом, требуется Ваше четко заявленное согласие на информирование об этом путем электронной почты, телефонного звонка и/или СМС о скидках, промо-акциях, лотереях и других видах маркетинговых активностей. Вы можете дать свое согласие, проставив соответствующую отметку в конце настоящего уведомления. 

КАКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ СОБРАННЫХ ДАННЫХ НАМИ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ?

Надежность хранения и обеспечение безопасности Ваших данных очень важны для нас. Для предотвращения потери, злоупотребления или неавторизованного доступа мы применяем все разумные меры и средства защиты. Тем не менее, при подозрении на нарушение мы просим Вас немедленно связаться с нами при помощи указанных далее контактных данных.

КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШИ ДАННЫЕ?

Данные, связанные с Вашим пребыванием на территории Отеля, хранятся не дольше, чем необходимо, и во всех случаях сроком не более трех лет. Видеозаписи, сделанные в Отеле, хранятся в течение периода, не более длительного, чем необходимо, но во всех случаях сроком не более одного месяца после Вашего отбытия из Отеля, если закон или подзаконный акт не требует другого. Данные, обрабатываемые для е-маркетинга, на основании четко заявленного согласия клиента, хранятся до отзыва согласия, но не дольше одного года после их предоставления, за исключением тех случаем, когда Вы вновь подтвердили свое согласие на получение маркетинговой информации. 

КАКИМИ ПРАВАМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВАШИХ ДАННЫХ?

ОРЗД предусматривает ряд возможностей для защиты лиц в связи со сбором и обработкой данных, точнее:

ü  право на доступ и информацию об обработке Ваших данных;

ü  право на возражение против обработки тогда, когда данные обрабатываются на основании легитимного интереса общества;

ü  право на отзыв Вашего согласия на обработку Ваших данных тогда, когда их обработка осуществляется единственно на основании четко заявленного Вами согласия;

ü  право на передачу данных, обрабатываемых на основании четко заявленного Вами согласия, при этом в зависимости от Ваших инструкций мы предоставим Вам их копию или автоматически осуществим их передачу другой организации;

ü  право на исправление, если в хранящихся у нас Ваших данные имеются неточности;

ü  право потребовать „забыть о Вас“ тогда, когда данные обрабатываются на основании Вашего согласия или их обработка изначально осуществляется незаконно.

ü  право на подачу жалобы в надзорный орган (более подробно об этом см. ниже).

КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ДЕЛИМСЯ ВАШИМИ ДАННЫМИ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ?

Мы можем предоставить Ваши данные третьим сторонам в следующих случаях:

o   другим отельерам в составе Виктория Груп тогда, когда это необходимо и допустимо по закону;

o   компетентным налоговым и другим государственным органам при проверке;

o   нашим партнерам (например, туроператорам, бухгалтерам, обществу для внешнего архива или юристам и консультантам, в т.ч. при судебном споре);

o   при слиянии или вливании Ваши данные могут быть предоставлены новому собственнику/новым собственникам, и Вы будете уведомлены об этом. Во всех  случаях Ваши данные не будут предоставляться третьим лицам, установленным вне пределов территории Европейского экономического пространства (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), кроме как тогда, когда это четко позволено местным законодательством и налицо имеются адекватные меры защиты.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С КОМПЕТЕНТНЫМ НАДЗОРНЫМ ОРГАНОМ?

Независимо от вышеизложенного, при наличии жалоб и претензий Вы имеете право обратиться в Комиссию по защите персональных данных (КЗЛД):

ü  лично, по адресу: г. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  по почте, отправьте письмо на адрес: г. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  путем факса – 029153525;

ü  по адресу электронной почты КЗЛД - kzld@cpdp.bg;

ü  через сайт КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

С учетом требований законодательства Отельер сохраняет за собой право вносить изменения в вышеизложенную информацию. Для вопросов и актуальной информации об обработке Ваших данных Вы можете обратиться к нам, воспользовавшись приведенными контактными данными.

   Я декларирую, что при заселении в Отель мной был прочитан текст настоящего Уведомления о конфиденциальности в отношении обработки моих персональных данных.       

 

   Я даю свое согласие на обработку предоставленных мной данных в целях моего информирования путем электронной почты, звонка по телефону и/или СМС о новых продуктах, промо-акциях, лотереях и т.д. Мое согласие не увязано с участием в кампании и может быть отозвано в любое время или  письмом по адресу электронной почты dpo.tour@victoriagroup.bg

Glejte dokument v PDF-ju tukaj 

OZNAMOVANIE DÔVERNOSTI PRE POBYTY V NAŠOM HOTELI

Tento dokument predstavuje oznámenie o dôvernosti v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ARRD).Bol pripravený spoločnosťou Victoria Tour AD (skrátka "Hotelier"), najmä pre hostí našich hotelov. Nižšie nájdete informácie

ü  Pre správcu zodpovedného za spracovanie osobných údajov;

ü  Pre kategórie spracovaných osobných údajov

ü  Pre podmienky, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;

ü  Pre účely a právne základy spracovania;

ü  pre skladovacie obdobia a uplatňované opatrenia na zabezpečenie údajov;;

ü  pre práva zamestnancov podľa ARRD;,

ü  ako aj v akých prípadoch av akom poradí zdieľame vaše údaje s tretími stranami;.

 

 KTO JE OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV?

Zodpovednosť pre spracovanie nasledujúce kategórie osobných údajov prináša Victoria Tour AD, zapísaná v obchodnom registri UIC 115008349, so sídlom v Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42, ktorú zastupuje výkonná riaditeľka Margarita Karlova. Ak by ste chceli získať viac informácií o tom, aké údaje sme pre Vás zhromaždili, získajte kópiu dokumentov, ktoré obsahujú vaše osobné údaje, alebo si uplatnite akékoľvek vaše práva podľa ARRD, a ak máte podozrenie, že vaše údaje sa používajú neoprávnene, môžete kontaktovať úradníka pre ochranu údajov: Lilyana Terzieva, 0888 25 25 78,

e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME PRE VÁS?

V kontexte našej činnosti je bežné a potrebné zhromažďovať a spracúvať informácie o našich hosťoch. Informácie sa zhromažďujú priamo od našich hostí, a je - vaše meno a ďalšie identifikačné údaje, kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefón) a video obraz, pokiaľ ide o niektoré lokality v celom hoteli funguje, ktorý je označený s príslušnými informačnými značkami a znakmi. Nakoniec, aby sme splnili zákonné povinnosti hotelového ubytovateľa viesť evidenciu hostí, zhromažďujeme tieto údaje: PIN, mená, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo, platnosť a vydávajúcu krajinu osobného dokladu totožnosti.

 

PREČ ZÍSKAME VAŠE ÚDAJE?

Hlavným dôvodom, prečo zhromažďujeme vaše údaje, je identifikovať vás a zabezpečiť, aby boli vaše záväzky týkajúce sa rezervácie a ubytovania splnené, ako aj pri podávaní sťažnosti alebo sťažnosti na naše služby, aby ste zaistili vašu bezpečnosť a bezpečnosť nášho personálu a hotelového vybavenia. V prípade, že súhlasíte, vaše údaje budú použité aj na poskytovanie informácií o propagačných akciách a iných informáciách týkajúcich sa našich služieb. Hotel spracováva vaše údaje tak, aby spĺňali povinnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva vrátane zákona o cestovnom ruchu.

KTORÉ ZÁKONY VYŽADUJÚ, ABY SME VAŠE ÚDAJE SPRACOVALI?

Hotelijer spracováva osobné údaje len na platnom právnom základe. Právnym základom spracovania vašich údajov je splnenie vašich záväzkov vyplývajúcich z zmluvy o hotelovej službe, ktorej ste stranou, a to hlavne s cieľom identifikovať vás ako hosť na území hotela. Ďalej je potrebné spracovanie údajov na ochranu vašich práv ako používateľ pri podávaní sťažnosti alebo sťažnosti na naše služby. Po tretie, ako hosť hotela sme povinní zhromaždiť určité kategórie vašich údajov, aby sme splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Monitorovanie videa ako bezpečnostná činnosť je založené na našom legitímnom záujme chrániť bezpečnosť zariadenia, hotelové vybavenie v ňom a jeho zamestnancov a vlastnú bezpečnosť. To isté platí len na verejných miestach označených príslušnými znakmi. Aby sme vám zabezpečili maximálny pokoj, informujeme vás, že videopozorovanie sa nijako nevykonáva v toaletách a v oddychových a relaxačných miestnostiach.

Implementácia foriem spracovania elektronického marketingu vyžaduje váš výslovný súhlas s informovaním prostredníctvom e-mailu, hovoru a / alebo SMS o zľavách, propagáciách, lotériách a iných marketingových aktivitách. Váš súhlas môžete získať zaškrtnutím príslušného políčka na konci tohto oznámenia.

AKÉ OPATRENIA NA OCHRANU ZBERUJÚCICH ÚDAJOV, KTORÉ UROBÍME?

Ochrana a bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenému prístupu, použijeme všetky primerané opatrenia a nápravné opatrenia. Ak však máte podozrenie z porušenia, požiadame vás, aby ste nás kontaktovali okamžite prostredníctvom kontaktných údajov.

AKO DLHO SÚ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ?

Údaje týkajúce sa vášho pobytu na území hotela sa uchovávajú na dobu nie dlhšiu ako je nevyhnutná a v žiadnom prípade nie dlhšie ako tri roky. Videozáznamy v hoteli sa uchovávajú dlhšie ako je potrebné, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako mesiac po prepustení hotela, pokiaľ zákon alebo predpis nevyžaduje inak. Údaje spracované na účely elektronického marketingu na základe výslovného súhlasu zákazníka sa uchovávajú až do odstúpenia od zmluvy, ale nie dlhšie ako rok po jeho udelení, pokiaľ neobnovíte svoj súhlas s prijímaním marketingových informácií.

ČO PRÁVA POUŽÍVAJÚ V SPRACOVANÍ VAŠICH ÚDAJOV?

ARRD ustanovuje niekoľko možností na ochranu jednotlivcov, najmä pokiaľ ide o zber a spracovanie údajov:

ü   Právo na prístup a informácie o spracovaní vašich údajov;

ü  Právo vzniesť námietky proti spracovaniu, keď sa údaje spracovávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti;

ü  právo odobrať svoj súhlas so spracovaním údajov, keď ste ich spracovali iba na základe vášho výslovného súhlasu;

ü  Právo na prenosnosť údajov spracovaných na základe vášho výslovného súhlasu v závislosti od vašich pokynov vám poskytneme kópiu toho istého alebo ho automaticky prenesieme na inú organizáciu;

ü  Právo na opravu v prípade, že údaje, ktoré ukladáme pre vás, nie sú presné;

ü  Právo požiadať o "zabudnutie", keď sa údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo keď je spracovanie na prvý pohľad ilegálne.

ü  Podajte sťažnosť nadriadenému (pozri nižšie).

 

 V ČOM SÚ VAŠE ÚDAJE ZDIEĽANÉ S TRETÍMI STRANAMI?

Bezúdaje môžete poskytnúť tretím stranám nasledovne:

o    s ostatnými hoteliérmi z Victoria Group, ak je to potrebné a právne prípustné;

o    s príslušnými daňovými orgánmi a inými štátnymi orgánmi pod kontrolou;

o   našimi partnermi (napr. Cestovné kancelárie, účtovníci, externé archívy alebo právnici a konzultanti vrátane súdnych sporov);

o   Pri zlúčení alebo zlúčení môžu byť vaše dáta zdieľané s novým vlastníkom (ov), ktorých budete upozornení. V každom prípade vaše údaje nebudú zdieľané s tretími stranami, ktoré sú usadené mimo EHP (EÚ, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), pokiaľ to výslovne nepovoľujú miestne zákony a neexistujú primerané záruky.

AKO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ PRÍSLUŠNÝ ORGÁN?

Bez ohľadu na vyššie uvedené, máte v sťažnostiach právo kontaktovať komisiu na ochranu osobných údajov (CPDP):
*  osobne, na adrese: "Prof. Tsvetan Lazarov "№ 2;
* Listom, na adrese: Sofia, 1592, "Prof. Tsvetan Lazarov "№ 2;
* faxom - 029153525;
* e-mailom CPDP - kzld@cpdp.bg;
* prostredníctvom stránky CPDP: https://www.cpdp.bg/.

Vzhľadom na požiadavky právnych predpisov môžu hoteliér zmeniť uvedené informácie. Ak máte otázky a aktuálne informácie o spracovaní údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov.

  Vyhlasujem, že pri príchode do hotela si prečítam text tohto oznámenia o ochrane osobných údajov týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov.         

 

  Súhlasím s tým, že informácie, ktoré poskytnem, budú spracované tak, aby boli informované prostredníctvom e-mailu, telefonovania a / alebo SMS o nových produktoch, propagačných akciách, lotériách atď. Môj súhlas nie je viazaný na účasť na kampani a môže byť kedykoľvek stiahnutý prostredníctvom e-mailu dpo.tour@victoriagroup.bg

Se PDF-dokumentet her

ERKLÆRING OM FORTROLIGHED FOR HOTELLETS GÆSTER

Dette dokument udgør en fortrolighedserklæring i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning. Det blev udarbejdet af Victoria Tour AD (kort: hotelejeren), især for gæster af vores hoteller. Nedenfor finder du oplysninger:

 • om den ansvarlige for behandling af personoplysninger;
 • om kategorierne af personoplysninger, der behandles;
 • om betingelserne for behandling af personoplysninger;
 • om formålet og retsgrundlaget for behandlingen;
 • om opbevaringsperioder og databeskyttelsesforanstaltninger;
 • om medarbejderrettigheder under den generelle databeskyttelsesforordning,
 • samt i hvilke tilfælde og i hvilken rækkefølge vi deler dine data med tredjepart.

 

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE DATA

Selskabet Victoria Tour AD er ansvarlig for behandlingen af følgende kategorier af personoplysninger. Selskabet er registreret i Handelsregisteret med unik identificeringskode (UIK): 102880358, med hovedkontor og forretningsadresse i byen Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42, repræsenteret af administrerende direktør Margarita Karlova. Hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om hvilke data vi har indsamlet om dig, få en kopi af de dokumenter, der indeholder personoplysninger om dig og som vi opbevarer eller udøve nogen af dine rettigheder under forordningen, eller hvis du har mistanke om, at dine data bliver brugt på en ureguleret måde, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig: Lilyana Terzieva, tlf. 0888 25 25 78, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

 

HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLER VI

I forbindelse med vores forretning er det normalt nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om vores gæster. Oplysningerne indsamles direkte fra vores gæster. Det handler især om dit navn og andre legitimationsoplysninger, kontaktoplysninger (e-mail, adresse, telefon) samt billeder idet der er videooptagning på visse steder på hotellet, som er markeret med relevante informationsskilte og tegn. Endelig indsamler vi følgende data for at opfylde hotelejerens lovmæssige forpligtelser at holde et register over gæsterne: personnummer/personnummer af en udenlandsk person, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, samt nummer, gyldighed og udstedelsesland for et personligt identitetsdokument.

 

HVORFOR SAMLER VI DINE DATA

Den vigtigste grund til at indsamle dine data er at identificere dig og sikre, at vi opfylder vores forpligtelser med hensyn til din reservation og ophold, samt hvis du skulde indgive en klage over vores tjenester, og for at sikre din sikkerhed og sikkerheden af vores medarbejdere og hoteludstyr. Hvis du har lyst til og er enig med det, vil dine data også blive brugt så at du kan få oplysninger om kampagner og andre oplysninger relateret til vores tjenester. Hotellet også behandler dine data for at opfylde de forpligtelser, der følger af national lovgivning, herunder turismeloven.

 

HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER

Hotelejeren kun behandler personoplysninger på et gyldigt retsgrundlag. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til aftalen om hoteltjenester, som du er part i, især for at identificere dig som gæst på hotellets lokaler. Derudover er databehandling også nødvendig for at beskytte dine rettigheder som bruger, når du indgiver en klage over vores tjenester. Vi er også forpligtet til at indsamle bestemte kategorier af dine oplysninger som gæst på hotellet for at opfylde vores forpligtelser, der følger af loven.

 

Videovervågning som en sikkerhedsaktivitet er baseret på vores legitime interesse for at beskytte sikkerheden af hotellet, hotellets udstyr og medarbejdere samt din egen sikkerhed. Overvågningen gøres kun på offentlige steder markeret med de relevante tegn. For din freds skyld, forsikrer vi dig om, at videoovervågning ikke finder sted i nogen af toiletterne og rum for hvile of afslapning.

 

Gennemførelsen af databehandling i forbindelse med e-marketing kræver dit udtrykkelige samtykke til at blive informeret via e-mail, telefonopkald og/ eller SMS om rabatter, kampagner, lotterier og andre markedsføringsaktiviteter. Du kan give dit samtykke ved at tjekke den relevante boks i slutningen af denne erklæring.

 

PÅ VHILKEN MÅDE BESKYTTER VI DE OPSAMLEDE OPLYSNINGER

Beskyttelsen og sikkerheden af dine data er vigtig for os. For at forhindre tab, misbrug eller uautoriseret adgang, anvender vi alle rimelige foranstaltninger og sikkerhedsmidler. Alligevel, hvis du mistænker en overtrædelse, beder vi dig om at straks kontakte os via kontaktoplysningerne.

 

FOR HVILKEN PERIODE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Oplysningerne vedrørende dit ophold på hotellets område opbevares ikke længere end det er nødvendigt, og i højst tre år under alle omstændigheder. Videooptagelser på hotellet opbevares i en periode, der er ikke længere er nødvendigt, men under alle omstændigheder i højst en måned efter at du har forladt hotellet, medmindre andet er fastsat i en lov eller forordning. Oplysninger, behandlet for e-marketingformål, baseret på kundens udtrykkelige samtykke, bevares indtil samtykket inddrages, men ikke længere end et år efter, at det er blevet tildelt, medmindre du fornyer dit samtykke til at modtage markedsføringsoplysninger.

 

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU VED BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

 

Den generelle forordning om databeskyttelse indeholder en række muligheder for beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til indsamling og behandling af data, især:

 • ret til indsigt og information om behandlingen om dine personoplysninger;
 • ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger når oplysningerne behandles af hensyn til selskabets legitime interesse;
 • retten til at inddrage dit samtykke til databehandling, når oplysningerne behandles udelukkende på grundlag af dit udtrykkelige samtykke;
 • ret til overførsel af oplysningerne, der behandles efter dit udtrykkelige samtykke. Afhængigt af dine anvisninger skal vi give dig en kopi af oplysningerne eller automatisk overføre dem til en anden organisation.
 • ret til at få berigtiget dine personoplysninger som vi opbevarer, hvis de ikke er korrekte;
 • ”ret til at blive glemt” hvis oplysningerne behandles på grundlag af dit samtykke eller hvis behandlingen er ulovligt i første omgang.
 • ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (se nedenfor).

 

PÅ HVILKEN MÅDE DELER VI DINE OPLYSNINGER MED TREDJEPART

Vi må dele dine data med følgende tredjeparter:

 • med andre hotelejere i Victoria Group, når det er nødvendigt og loven tillader det;
 • med kompetente skattemyndigheder og andre statslige organer ved en kontrol;
 • med vores partnere (f.eks. rejsearrangører, revisorer, selskab for eksterne arkiver eller advokater og konsulenter, herunder i retssager);
 • ved en fusion eller overtagelse, kan dine oplysninger deles med de(n) nye ejer(e), som du bliver underrettet om. I hvert fald vil dine oplysninger ikke deles med tredjeparter, der er etableret uden for EØS (EU, Norge, Island og Liechtenstein), medmindre det udtrykkeligt er tilladt af lokal lovgivning, og der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

 

HVORDAN KAN DU KONTAKTE DEN KOMPETENTE TILSYNSMYNDIGHED

På trods af ovenstående, har du ret til at klage og kan henvende dig til Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger:

 • personligt, på adresse: Sofia, boulevard Tsvetan Lazarov № 2;
 • ved brev, til: Sofia, postnummer 1592, boulevard Tsvetan Lazarov № 2;
 • Ved fax – 029153525;
 • ved e-mail til Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger - kzld@cpdp.bg;
 • gennem Kommissionen for beskyttelse af personoplysningers hjemmeside på: https://www.cpdp.bg/.

 

Hotelejeren kan ændre ovenstående information med hensyn til lovens krav. For spørgsmål og opdateret information om behandlingen af dine oplysninger, bedes du kontakte os via vores kontaktoplysninger.

 

☐  Jeg erklærer at jeg har læst teksten til denne fortrolighedserklæring om mine personlige oplysninger ved min check-in på hotellet.

☐  Jeg samtykker med, at de oplysninger jeg leverer, kan behandles med formål at jeg bliver informeret via e-mail, opkald og/ eller SMS om nye produkter, kampagner, lotterier osv. Mit samtykke er ikke bundet til deltagelse i en kampagne og kan trækkes tilbage til enhver tid via e-mail til dpo.tour@victoriagroup.bg

Se dokumentet i PDF här

Sekretessmeddelande för gästerna på våra hotell

Detta dokument utgör ett sekretessmeddelande i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (DSF). Det är utarbetat av " Victoria Tour " AD (nedan kallad Hotellägaren), speciellt för gästerna på våra hotell. Nedan hittar du information avseende:

 • den personuppgiftsansvarige som behandlar personuppgifterna;
 • kategorierna av personuppgifter som behandlas;
 • de villkor under vilka personuppgifter behandlas
 • syftet och de rättsliga grunderna för behandlingen;
 • lagringsfrister och datasäkerhetsåtgärder som tillämpas;
 • arbetstagarnas rättigheter enligt DSF,
 • samt i vilka fall och i vilken ordning vi delar dina uppgifter med tredje part.

 

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Ansvaret för behandling av nedanstående kategorier av personuppgifter ligger hos " Victoria Tour " AD, ett bolag registrerat i Handelsregistret med unik ID-kod (UIK): 102880358, med säte i Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42, företrätt av verkställande direktör Margarita Karlova. Om du vill ha mer information om vilka data vi har samlat om dig, att få en kopia av de handlingar som innehåller personuppgifter om dig eller att utöva någon av dina rättigheter enligt DSF, samt om du misstänker att dina personuppgifter används på obehörigt sätt, kan du ta kontakt med dataskyddsombudet Liliana Terzieva, tel. 0888 25 25 78, e-post: dpo.tour@victoriagroup.bg

 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

I samband med vår verksamhet måste vi vanligtvis samla in och bearbeta information om våra gäster. Informationen samlas in direkt från våra gäster och gäller framför allt ditt namn och andra identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer) och videobild, i samband med att det på vissa ställen i hotellanläggningen, märkta med respektive skyltar och tabeller, utförs videokontroll. Och slutligen, för att uppfylla Hotellägarens lagstadgade skyldigheter att föra ett register över gästerna, samlar vi in följande uppgifter om dig: personnummer/utländsk medborgares personliga nummer, namn, födelsedatum, kön, nationalitet, nummer, giltighet och utfärdningsland av personlig identitetshandling.

 

Varför samlar vi IN DINa personuppgifter?

Det främsta skälet för att samla in dina personuppgifter är att för att kunna identifiera dig och för att kunna säkerställa genomförandet av våra åtaganden i samband med din bokning och vistelse, samt, vid klagomål eller anmärkningar på våra tjänster, för att kunna garantera din säkerhet och trygghet, såväl som säkerheten för våra anställda och hotellutrustningen. Efter samtycke från dig kan dina uppgifter även behandlas i samband med information om kampanjer och annan information som är relaterad till våra tjänster. Hotellet behandlar också dina uppgifter för att uppfylla de skyldigheter som följer av nationell lagstiftning, inklusive turistlagen.

 

VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER UTGÅR VI FRÅN VID BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Hotellägaren behandlar personuppgifter endast när det vilar på en giltig rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är att de behövs för att kunna utföra de åtaganden som gjorts enligt avtalet om hotelltjänster, vari du är part, och mest för att kunna identifiera dig som gäst på hotellet. Därutöver är behandlingen av dina uppgifter också nödvändig för att kunna skydda dina rättigheter som kund när du lämnar in ett klagomål eller anmärkning på våra tjänster. För det tredje är vi, som tillhandahåller tjänster för våra hotellgäster, skyldiga att samla in vissa typer av personliga uppgifter om våra gäster, för att uppfylla de skyldigheter som följer av lagen.

 

Videoövervakningen som en form av säkerhetsåtgärd bedrivs utifrån vårt legitima intresse att skydda säkerheten på anläggningen, hotellutrustningen i den och våra anställda, samt också din egen säkerhet. Detta görs endast på de offentliga platser som markerats med vederbörliga tabeller. För att kunna erbjuda fullständigt lugn och ro, informerar vi dig om att det på inget sätt sker någon videoövervakning på WC och avkopplingsrum.

 

Behandlingen av personuppgifter i samband med e-marknadsföring kräver ditt uttryckliga samtycke att bli informerad via e-post, telefonsamtal och/eller SMS om rabattkampanjer, specialerbjudanden, lotterier och andra marknadsföringsaktiviteter. Du kan lämna ditt samtycke genom att kryssa i rutan i slutet av detta meddelande.

 

VILKA ÅTGÄRDER VIDTAR VI FÖR DATASKYDD?

Att garantera skydd och säkerhet för dina uppgifter är viktigt för oss. För att förhindra förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, tillämpar vi alla rimliga åtgärder. Men trots allt, ber vi dig att, vid eventuell misstanke om brott, snarast kontakta oss via någon av kontaktuppgifterna.

 

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna om din vistelse på hotellanläggningen lagras inte längre än vad som är nödvändigt, men i varje fall inte längre än tre år. Hotellets videoupptagningar från övervakningskamerorna lagras inte längre än vad som är nödvändigt, men i varje fall inte längre än en månad fr.o.m. att du lämnat hotellet, såvida inte lag eller regleringsakt föreskriver annat. Personuppgifterna som behandlas för e-marknadsföring efter uttryckligt samtycke från kunden lagras till dess samtycket tillbakadragits, men inte längre än ett år efter att de lämnats, såvida du inte har förnyat samtycket om att få marknadsföringsinformation.

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU I SAMBAND MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Dataskyddsförordningen föreskriver flera möjliga skyddsåtgärder för enskilda personer i samband med insamling och behandling av uppgifter, i synnerhet:

 • Rätt till åtkomst och information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända mot behandlingen, när uppgifterna behandlas utifrån bolagets berättigade intresse;

 

 • Rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när de behandlas enbart på grundval av ditt uttryckliga samtycke;
 • Rätt till portabilitet av uppgifterna, som behandlas på grundvall av ditt uttryckliga samtycke, varvid vi i enlighet med dina instruktioner kommer att ge dig en kopia av dem eller automatiskt överföra dem till en annan organisation;
 • Rätt till korrigering, om de uppgifter som vi lagrar om dig, inte är korrekta;
 • Rätt att begära att "bli glömd" när uppgifterna behandlas på grundval av ditt samtycke eller behandlingen a priori är olaglig;
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (se nedan).

 

HUR DELAR VI DINA PERONUPPGIFTER MED TREDJE PART?

Vi kan dela dina uppgifter med tredje part enligt följande:

 • med andra hotellägare inom Victoria Group när det är nödvändigt och lagligt tillåtet;
 • med behöriga skattemyndigheter och andra statliga organ vid kontroll;
 • med våra partners (t.ex. researrangörer, revisorer, företag för externa arkiv eller advokater och konsulter, inklusive i rättstvister);
 • vid sammanslagning eller införlivande av företag kan dina uppgifter delas med den nya ägaren eller de nya ägarna, vilket du kommer att bli underrättad om. I varje fall kommer dina personuppgifter inte att delas med tredje part, som är etablerad utanför EES (EU, Norge, Island och Liechtenstein), såvida det inte är uttryckligen tillåtet enligt lokal lagstiftning och att det finns tillräckliga åtgärder som skyddar.

 

HUR KAN DU KOMMA I KONTAKT MED DEN BEHÖRIGA TILLSYNSMYNDIGHETEN?

Oavsett vad som angivits i det föregående har du vid klagomål rätt att kontakta Kommissionen för skydd av personuppgifter:

 • med personligt besök på adressen: staden Sofia, Bul. "Prof. Tsvetan Lazarov "№ 2;
 • per brev, till adressen: Sofia 1592, Bul. "Prof. Tsvetan Lazarov "№ 2;
 • per fax - 029153525;
 • via e-postadressen till Kommissionen för skydd av personuppgifter - kzld@cpdp.bg;
 • via Kommissionen för skydd av personuppgifters hemsida: https://www.cpdp.bg/.

 

I enlighet med lagstiftningens krav kan informationen i det föregående ändras av Hotellägaren. För frågor och aktuell information om behandlingen av dina uppgifter, vänligen kontakta oss via någon av kontaktuppgifterna.

 

☐      Jag förklarar att jag, vid min incheckning på hotellet, har läst texten till detta sekretessmeddelande om behandling av mina personuppgifter.

☐      Jag samtycker till att de av mig lämnade personuppgifterna ska behandlas i syfte att jag via e-post, telefonsamtal och/eller SMS kan bli informerad om nya produkter, kampanjer, lotterier, etc. Mitt samtycke är inte bundet till kampanjen och kan återkallas när som helst genom e-postbrev till dpo.tour@victoriagroup.bg

Viz dokument v PDF zde

SDĚLENÍ O DŮVĚRNOSTI PRO HOSTY HOTELU

Tento doklad je sdělením o důvěrnosti ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ). Je sepsán společností Victoria Tour AD (pro stručnost за краткост “Hoteliér“), speciálně pro hosty naších hotelů. Níže naleznete informace:

 • o správci, jenž odpovídá za zpracování osobních údajů;
 • o kategoriích zpracovávaných osobních údajů;
 • o podmínkách, za kterých jsou zpracovávány osobní údaje;
 • o cílech a právních důvodech zpracovávání;
 • o lhůtách uchovávání a o aplikovaných opatřeních pro zabezpečení bezpečnosti údajů;
 • o právech zaměstnanců podle ONOOÚ,
 • a také, v jakých případech a podle kterého řádu sdělujeme Vaše údaje třetím osobám.

KDO NESE ODPOVĚDNOST ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠÍCH ÚDAJŮ?

Odpovědnost za zpracování níže uvedených kategoriích nese společnost Victoria Tour AD, zapsaná v Obchodním rejstříku s IČO: 115008349, se sídlem a s adresou vedení ve městě Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42, zastupovaná výkonnou ředitelkou Margarita Karlova. V případě, že chcete získat více informací o tom, jaké údaje jsme nahromadili o Vás, obdržet kopii dokladů, obsahujících Vaše osobní údaje, nebo uplatnit některé ze svých práv podle ONOOÚ, a také jestli máte podezření, že jsou Vaše údaje užívány nereglementovaným způsobem, můžete kontaktovat úřední osobu pro ochranu údajů Lilyana Terzieva, tel. 0888 25 25 78, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME O VÁS?

V kontextu našeho podnikání je normální sbírat a zpracovávat informace o svých hostech. Informace se pořizují bezprostředně od naších hostů a týkají se konkrétněji Vašeho jména a dalších identifikačních údajů (emailu, adresy, telefonu), a také videoobrazu, pokud na určitých místech na půdě Hotelu se pořizuje videopozorování, což je označeno příslušnými informačními tabulemi a označeními. Na posledním místě pro plnění svých zákonných závazků Hoteliéra vést evidenci hostů sbíráme tyto Vaše údaje: rodné číslo/osobní číslo cizince, jména, datum narození, pohlaví, státní občanství, číslo, termín platnosti a vydávající stát osobního průkazu totožnosti.

PROČ VAŠE ÚDAJE SBÍRÁME?

Ten hlavní důvod proč sbíráme Vaše údaje je, abychom Vás identifikovali a abychom zajistili plnění převzatých závazků, souvisejících s Vaší rezervací a pobytem, a také při podání žádosti nebo stížnosti ohledně naších služeb, abychom zajistili Vaši bezpečnost a rovněž tak bezpečnost našich zaměstnanců a hotelového vybavení. V případě, že dáte svůj souhlas, budou Vaše údaje používány též pro poskytování informací o akcích a dalších informací týkajících se našich služeb. Hotel zpracovává vaše údaje také, aby plnil své závazky, vznikající sílou státní legislativy, včetně Zákona o turismu.

Z JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Hoteliér zpracovává osobní údaje pouze a jedině pokud existuje platné právní odůvodnění pro to. Právním odůvodněním pro zpracování Vašich údajů je plnění závazků, které jsme na sebe vzali vůči Vám podle smlouvy o hoteliérských službách, ve které jste stranou, a hlavně abychom vás identifikovali jako hosta na území Hotelu. Dále je zpracování údajů nutné i pro ochranu Vašich práv jakožto uživatele při podávání žaloby nebo stížnosti v souvislosti s našimi službami. Na třetím místě, tak jak  jste hosté Hotelu, jsme povinni hromadit určité kategorie vašich údajů, abychom splnili své závazky vznikající silou zákona.

Videopozorování jakožto ochranná činnost se děje na bázi našeho legitimního zájmu zajistit bezpečnost objektu, hotelového vybavení v něm a svých zaměstnanců, a také pro vaši osobní bezpečnost. Toto pozorování probíhá pouze na obecně přístupných místech označených příslušnými označeními. Abychom zabezpečili v maximální míře váš klid, Vás informujeme, že se videopozorování neděje žádným způsobem v sanitárních zařízeních, ani v prostorech pro odpočinek a rekreaci.

Uskutečnění forem zpracování, souvisejících s e-marketingem, vyžaduje Váš výslovný souhlas, abyste byli pravidelně informováni e-mailem, telefonickým zavoláním a/nebo zprávou SMS o slevách, akcích, loteriích a dalších marketingových aktivitách. Můžete dát svůj souhlas tím, že označíte příslušné políčko na konci této zprávy.

JAKÁ OPATŘENÍ PRO OCHRANU NAHROMADĚNÝCH ÚDAJŮ PODNIKÁME?

Ochrana a bezpečnost Vašich údajů jsou pro nás důležité.  Abychom zamezili vzniku ztráty, zneužití nebo nepovolaného přístupu, podnikáme všechna rozumná opatření a užíváme ochranné prostředky. Přesto v případě pochybnosti o porušení prosíme, abyste bez zbytečného odkladu nás kontaktovali prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Údaje, související s Vaším pobytem na území hotelu, se uchovávají po dobu, která není delší než potřebná, a každopádně maximálně po tři roky. Videozáznamy v Hotelu jsou uchovávány jen po potřebnou dobu, ale maximálně měsíc poté co jste Hotel opustili, až na případ, kdy zákon nebo doprovodné nařízení nevyžadují jiné. Údaje, zpracovávané pro e-marketing na základě výslovného souhlasu zákazníka, jsou uchovávány až do odvolání souhlasu, ale maximálně rok po svém poskytnutí, pokud jste ovšem neobnovili svůj souhlas dostávat marketingové informace.

JAKÁ PRÁVA MÁTE PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

ONOOÚ poskytuje řadu možností pro ochranu osob v souvislosti s hromaděním a zpracováním osobních údajů, jmenovitě:

 • právo přístupu a informovanosti o zpracování vašich údajů;
 • právo namítat proti zpracování, když jsou údaje zpracovávány z důvodu legitimního zájmu společnosti;
 • právo vzít zpět svůj souhlas o zpracování údajů, když jsou údaje zpracovávány jedině na základě Vašeho výslovného souhlasu;
 • právo přenositelnosti údajů, zpracovávaných na základě Vašeho výslovného souhlasu, přičemž podle Vašich pokynů předáme Vám kopii údajů nebo údaje automaticky převedeme v jinou organizaci;
 • právo úpravy v případě, že údaje, které uchováváme o Vás, nejsou přesné;
 • právo vyžádat, abyste byli „zapomenuti“, když jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, nebo když je zpracovávání z původu nezákonné;
 • právo podat žalobu v dozorčí orgán (viz více níže).

JAKÝM ZPŮSOBEM SDĚLUJEME VAŠE ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM?

Můžeme poskytnout Vaše údaje třetím stranám v takových případech:

 • jiným hoteliérům společnosti Victoria Group, když je to nutné a když to zákon připouští;
 • příslušným daňovým a jiným státním orgánům pro případ kontroly;
 • našim partnerům (například touroperátorům, účetním, společnosti pro externí archiv nebo právníkům a poradcům, v tom čísle při soudním sporu);
 • při fúzi nebo sloučení společnosti mohou být Vaše údaje sděleny novému majiteli/novým majitelům, o čemž budete včas vyrozuměni. Ve všech případech nebudou Vaše údaje sdělovány třetím osobám s domicilem mimo území EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko), pokud není takový úkon výslovně povolen místním zákonodárstvím a pokud existují adekvátní ochranná opatření.

JAK MŮŽETE KONTAKTOVAT PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN DOZORU?

Bez ohledu na výše popsané máte právo obrátit se na Výbor pro ochranu osobních údajů (VOOÚ):

 • osobně, na adresu: město Sofia, tř. Prof. Cvetan Lazarov 2;
 • dopisem, na adresu: město Sofia, PSČ 1592, tř. Prof. Cvetan Lazarov 2;
 • faxem – 029153525;
 • na email VOOÚ - kzld@cpdp.bg;
 • prostřednictvím webových stránek VOOÚ na adresu: https://www.cpdp.bg/.

S ohledem na požadavky legislativy mohou být výše zmíněné informace měněny Hoteliérem. Pro otázky a aktuální informace o zpracování osobních údajů se můžete na nás obrátit pomocí ukázaných kontaktních údajů.

☐   Prohlašuji, že jsem si při ubytování v Hotelu přečetl text tohoto Sdělení o důvěrnosti, týkající se zpracování mých osobních údajů.

☐   Dávám svůj souhlas, aby byly mnou poskytnuté osobní údaje zpracovávány, abych mohl být informován emailem, telefonickým hovorem nebo zprávou SMS o nových produktech, akcích, loteriích atd. Můj souhlas není vázán na účast v akci a může být vzat zpět v jakoukoliv dobu emailem na adresu dpo.tour@victoriagroup.bg

Ver el documento en el PDF aquí 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE HUÉSPEDES

Este documento constituye un aviso de confidencialidad en el sentido del Reglamento general de protección de datos (RGPD). Ha sido preparado por " Victoria Tour " AD (en lo sucesivo, "El Hotelero"), especialmente para los huéspedes de nuestros hoteles.

A continuación encontrará información:

 • relativa al administrador responsable del tratamiento de los datos personales;
 • sobre las categorías de datos personales procesados;
 • sobre las condiciones bajo las cuales se procesan los datos personales;
 • sobre los propósitos y los fundamentos legales para el procesamiento;
 • sobre los plazos de almacenamiento y las medidas de seguridad de datos aplicadas;
 • sobre los derechos de los empleados bajo RGPD,
 • como también en qué casos y en qué orden, compartimos sus datos con terceros.

 ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL PROCESAMIENTO DE SUS DATOS?

El responsable del procesamiento de las categorías de datos indicadas abajo es " Victoria Tour " AD, inscrito en el Registro mercantil con Código único de identificación (EIK) 115008349, con domicilio social y administración social en la ciudad de Plovdiv, bul. Tsar Boris III Obedinitel № 42, representado por el Director Ejecutivo Margarita Karlova. Si desea recibir más información sobre los datos que hemos recabado para usted, obtener una copia de los documentos que contienen sus datos personales o ejercer alguno de sus derechos bajo la RGPD y si sospecha que sus datos se están utilizando de manera no reglamentada, puede contactar al Oficial de Protección de Datos: Lilyana Terzieva, tel. 0888 25 25 78, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

¿QUÉ INFORMACIÓN RECIBIMOS POR USTED?

En el contexto de nuestro negocio, normalmente es necesario recopilar y procesar información sobre nuestros huéspedes. La información se recoge directamente de nuestros clientes y, sobre todo, afecta a su nombre y otros datos de identificación, datos de contacto (dirección de correo electrónico, número de teléfono), así como una imagen de video, en la medida en que haya actividad de videovigilancia en ciertos lugares en el territorio del Hotel, que está marcada con los signos y señales de información relevantes. Por último, para cumplir con las obligaciones legales del Hotelero de mantener un registro de los huéspedes, recopilamos los siguientes datos: Número de identificación civil/N.I.E., nombres, fecha de nacimiento, sexo, ciudadanía, número, validez y país emisor de un documento de identidad personal.

¿POR QUÉ RECOLECTAMOS SUS DATOS?

La razón principal por la que recopilamos sus datos es para identificarlo y asegurarnos de que cumpla con los compromisos adquiridos con respecto a su reserva y estadía, así como también cuando presente una queja o reclamo sobre nuestros servicios para garantizar su seguridad y la seguridad de nuestros empleados y equipo de hotel. En caso de que usted acepte, sus datos también se utilizarán para proporcionar información sobre promociones y otra información relacionada con nuestros servicios. El hotel también procesa sus datos para cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación nacional, incluida la Ley de Turismo.

¿EN QUÉ BASE LEGAL PROCESAMOS SUS DATOS?

El hotelero solo procesa datos personales sobre una base legal válida. La base jurídica para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de los compromisos adquiridos hacia sí en virtud del contrato de servicios de hotel al que usted representa parte, sobre todo, para que le identifiquemos como un huésped del Hotel. A continuación, el procesamiento de datos también es necesario para proteger sus derechos como usuario al presentar una queja o reclamo sobre nuestros servicios. En tercer lugar, en su calidad de huéspedes del Hotel, estamos obligados a recoger ciertas categorías de sus datos para cumplir con las obligaciones que surjan bajo la legislación vigente.

La vídeovigilancia como actividad de seguridad se basa en nuestro interés legítimo en proteger la seguridad del sitio, el equipo del hotel y sus empleados, así como su propia seguridad. La misma se hace solo en lugares públicos marcados con los caracteres apropiados. Para garantizar su mayor tranquilidad, le informamos que la vídeovigilancia no se realiza en ninguno de los baños ni en las salas de descanso y ocio.

La implementación de las formas de procesamiento, relacionadas con el e-marketing requiere su consentimiento explícito para recibir información por correo electrónico, llamadas y/o SMS sobre descuentos, promociones, loterías y otras actividades de marketing. Su consentimiento se puede dar marcando la casilla correspondiente al final de este aviso.

¿QUÉ MEDIDAS REALIZAMOS PARA PROTEGER LOS DATOS RECOLECTADOS?

La protección y seguridad de sus datos es importante para nosotros. Para evitar la pérdida, el uso indebido o el acceso no autorizado, aplicamos todas las medidas y soluciones razonables. Sin embargo, si sospecha una violación, le pedimos que se comunique con nosotros inmediatamente a través de los datos de contacto.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO GUARDAMOS SUS DATOS?

Los datos relacionados con su estancia en el Hotel se mantienen durante un período no más de lo necesario, y en cualquier caso no más de tres años. Videos en el hotel, se mantienen por un período no más de lo necesario, pero en cualquier caso no más de un mes después de haber salido del Hotel a menos que la ley o regulación requiera otra cosa. Los datos, procesados para e-marketing, a base del consentimiento expreso del cliente se almacenan hasta la revocación del consentimiento, pero no más de un año después de haber sido proporcionados si no se renueva el consentimiento para recibir información de marketing.

¿QUÉ DERECHOS TIENE EN EL PROCESAMIENTO DE SUS DATOS?

El RGPD proporciona una serie de opciones para la protección de las personas con respecto a la recolección y el procesamiento de datos, en particular:

 • el derecho a acceso e información sobre el procesamiento de sus datos;
 • el derecho a oponerse al procesamiento cuando los datos se procesan en función del interés legítimo de la empresa;
 • el derecho a retirar su consentimiento para el procesamiento de datos cuando los mismos se procesan únicamente sobre la base de su consentimiento explícito;
 • el derecho a portabilidad de los datos, procesados ​​de acuerdo con su consentimiento explícito, dependiendo de sus instrucciones, le proporcionaremos una copia de los mismos o los transferiremos automáticamente a otra organización;
 • el derecho a rectificación en caso de que los datos que almacenamos para usted no sean correctos;
 • el derecho a pedir "ser olvidado" cuando los datos se procesan a base de su consentimiento o el procesamiento es ilegal al principio.
 • el derecho a quejarse con un supervisor (ver a continuación).

¿CÓMO COMPARTIMOS SUS DATOS CON TERCEROS?

Podemos compartir sus datos con terceros de la siguiente manera:

 • con otros hoteleros de Victoria Group cuando sea necesario y permitido por la ley;
 • con las autoridades tributarias competentes y otros organismos estatales en caso de una verificación;
 • con nuestros socios (por ejemplo, operadores turísticos, contadores, empresa de archivos externos o abogados y consultores, incluido en caso de litigios);
 • en caso de fusión o adquisición, sus datos se pueden compartir con los nuevos propietarios de lo que será notificado. En cualquier caso, sus datos no serán compartidos con terceros establecidos fuera del EEE (UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein), a menos que haya sido específicamente permitido por la legislación local y existen medidas de protección adecuadas..

¿CÓMO PUEDE CONTACTAR CON LA AUTORIDAD SUPERVISORA COMPETENTE?

No obstante lo anterior, en caso de quejas usted tiene derecho a contactar a la Comisión de Protección de Datos (CPD):

 • personalmente, en: Sofía, av. Prof. Tsvetan Lazarov n. 2;
 • con carta, a: Sofía, C.P. 1592, av. Prof. Tsvetan Lazarov n. 2;
 • por fax – 029153525;
 • por e-mail de CDP - kzld@cpdp.bg;
 • por el sitio web de CDP: https://www.cpdp.bg/.

En vista de los requisitos de la legislación, la información anterior puede ser cambiada por el Hotelero. Para preguntas e información actualizada sobre el procesamiento de sus datos, contáctenos a través de los datos de contacto.

☐   Declaro que en el momento de la entrada en el Hotel, he leído el texto de este Aviso de Privacidad relativo al procesamiento de mis datos personales.

☐   Acepto que la información proporcionada por mí sea procesada para recibir información por correo electrónico, llamadas y/o SMS sobre nuevos productos, promociones, loterías, etc. Mi consentimiento no está vinculado a la participación en la campaña y puede ser retirado en cualquier momento por correo electrónico a dpo.tour@victoriagroup.bg

НАГОРЕ
X