fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „Виктория Тур“ АД - Хотел „Марица“ („Хотелът/а“). По-долу ще намерите информация:

ü  относно отговорното за обработването на вашите данни лице;

ü  какви категории лични данни обработваме;

ü  при какви условия обработваме данните;

ü  относно целите и правните основания за обработването;

ü  срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;

ü  как да упражните правата си съгласно ОРЗД,

ü  както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

За да гарантираме сигурността на гостите и служителите си, както и за да защитим имуществото си осъществяваме видеонаблюдение на територията на Хотела, чрез което се събират следните категории лични данни: видеообраз, поведенчески данни. Основание за обработване на лични данни е легитимният интерес на Хотела да защити служителите и имуществото си. Видеозаписите се съхраняват за срок от един месец, освен ако законът не изисква друго. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително ограничаване на кръга от лицата, които имат достъп до записите до минимум и специалният режим за тяхното съхранение.

В определени случаи е възможно събраните за вас данни, включително направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица. Такова разкриване е възможно в следните хипотези: (1) с юрисконсулти и други партньори на Хотела във връзка със защитата на правните претенции на дружеството; (2) с компетентните държавни органи при разследване, проверка или друг надделяващ публичен интерес; и (3) при сливане или вливане, когато данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП.

     Отговорност за видеонаблюдението носи „Виктория Тур“ АД - Хотел „Марица“, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:115008349. В случай, че желаете да упражните правата си съгласно ОРЗД да получите повече информация относно осъществяваното видеонаблюдение, копие от събраните данни или тяхното изтриване, в случай, че не е налице интерес, налагащ продължаването на тяхното съхранение; както и ако подозирате, че до записите е осъществен нерегламентиран достъп или се използват за нелегитимни цели, може да се свържете с нас на имейл: dpo.tour@victoriagroup.bg

 

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на уебсайта на Комисията - https://www.cpdp.bg/ или по ел.поща: kzld@cpdp.bg.

NOTICE OF VIDEO SURVEILLANCE

This document is a privacy notice according to the General Data Protection Regulation (GDPR). It has been prepared by Victoria Tour AD –Hotel Maritza Plovdiv (hereinafter referred to as the “Hotel Keeper”). Below you will find information:

  • about the controller in charge of processing of personal data;
  • about the categories personal data being processed;
  • about the conditions under which personal data are being processed;
  • about the purposes and legal grounds for processing;
  • about the periods of storage and the data security measures being applied;
  • about the employees’ rights according to GDPR,
  • and in what cases and under what procedure we share your data with third parties.

In order to ensure the security of our guests and employees as well as to protect our property we carry out video surveillance on the territory of the Hotel whereupon the following categories of personal data are collected: video image, behavior data. The basis for the processing of personal data is Hotel Keeper’s legitimate interest in protecting its employees and property. Video recordings shall be kept for a period of one month unless otherwise required by the law. In order to avoid any loss, abuse or unauthorized access we apply all reasonable measures and means of protection, including restriction of the circle of persons who have access to the recordings to the minimum and the special regime of their storage.

In certain cases the data collected about you, including the video recordings made might be disclosed to third parties. Such disclosure is possible in the following hypotheses: (1) to legal counsels and other partners of the Hotel Keeper in relation to the defense of company’s legal claims; (2) to the competent state authorities in case of investigation, inspection or other overriding public interest; and (3) upon merger or amalgamation where your data might be shared with the new owner(s) and you will be given notice of that. In any case your data will not be shared with third parties established outside the territory of the European Economic Area.

Victoria Tour AD, registered with the Registry Agency under company ID number [EIK] 115008349 is responsible for the video surveillance of the categories of personal data stated below. If you want to receive more information about what data we have collected regarding you, to obtain a copy of the documents containing your personal data or to exercise any of your rights under GDPR as well as if you have doubts that your data are being used in a wrongful manner, you can contact the data protection officer: Zhaklin Todorinovatelephone: 0893440394, e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

Regardless of the aforesaid, in case of complaints you have the right to approach the Personal Data Protection Commission (PDPC) at the following address: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Street, city of Sofia, on Commission’s website at: https://www.cpdp.bg/ or by e-mail: kzld@cpdp.bg.

НАГОРЕ
X