fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛИТЕ НА „ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС“ ЕООД

Настоящото уведомление съдържа основна информация относно обработването на лични данни на гостите на Хотел „Хасиенда Бийч“(Созопол), Хотел „Атриум Бийч“(Елените), Хотел „Роял Касъл Дизайн&СПА“ (Елените), Хотел „Роял Бей“, (Елените), Хотел „Роял парк“ (Елените), Хотел „Андалусия Бийч“ (Елените), „Вили Елените“ (Елените), Хотел „Чайка Бийч Ризорт“ (Слънчев Бряг), Хотел „Пампорово“ (Пампорово) и всички находящи се в тях обекти за хранене и предлагане на туристически и свързани с тях услуги, различни от настаняването, управлявани от „ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС“ ЕООД. Уведомлението е разработено в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗЛД) и останалите нормативни актове на приложимото законодателство.

Кой носи отговорност за обработването?

Отговорно за обработването на Вашите данни е дружеството-хотелиер „ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, с ЕИК: 205481600, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №8, представлявано от управителя Нели Иванова (по-долу за краткост „ние“ или „нас“).

За контакт с нас може да се свържете на имейл адрес:

Длъжностно лице за защита на личните данни: Диана Банчева

Ел. поща: dpo.flh@victoriagroup.bg

телефон +359 (0) 700 18 411 или по пощата на посочения адрес на управление.

Какви лични данни обработваме?

При регистрирането и престоя Ви в хотела събираме информация, представляваща лични данни, а именно:

 1. име и други идентификационни данни;

 2. данни за контакт –вкл. адрес, телефон, имейл;

 3. данни за идентификация –снимка, ако сте предоставили такава;

 4. видеообраз, доколкото при посещението и престоя Ви в хотела се осъществява видеонаблюдение;

 5. за изпълнение на задължения, предвидени от законодателството в сферата на туризма, събираме ЕГН/ЛНЧ, имена, дата на раждане, пол, гражданство, и номер, валидност и държава-издател на личен документ за самоличност;

 6. регистрационен номер на автомобил;

 7. IP адреси;

 8. МАC адрес на компютри, телефони и други персонални устройства;

 9. данни за кредитни/дебитни карти.

С каква цел обработваме данни?

Основната причина да събираме Вашите лични данни е, за да Ви идентифицираме като гости или посетители на хотела, за да организираме престоя Ви и планираните събития; за изпълнение на взаимните ни задължения по и във връзка с договора помежду ни; да изпълним законовите си задължения като хотелиер; да приемем и разгледаме искания, сигнали или препоръки във връзка с предоставяните от нас услуги; за да осигурим вашата сигурност, както и сигурността на нашите служители и на хотелското имущество; за административно обслужване по посочените по-горе цели.

ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Ние обработваме лични данни само при валидно правно основание. Правното основание за обработване на Вашите данни е изпълнението на поетите към Вас ангажименти съгласно договора за услуги, помежду ни, както и преддоговорните отношения по неговото сключване. На следващо място, обработването на данни е необходимо и за защита на правата Ви като потребител при подаването на жалба или оплакване във връзка с услугите ни. Вашите данни обработваме и при изпълнение на предвидените за нас задължения от приложимото законодателство, включително, но не само, Закон за туризма, Закон за счетоводството и Закон за чужденците в Република България и други.

В случай, че дадете съгласие за това Вашите лични данни могат да бъдат използвани и за е-маркетинг и предоставяне на актуална информация относно промоции, отстъпки и намаления, свързани с услугите ни.

Видеонаблюдението като охранителна дейност се извършва на база легитимния ни интерес да защитим сигурността на обекта, хотелското имущество в него и служителите си, както и вашата собствена сигурност. Същото се извършва само на общодостъпните места, означени със съответните знаци. За да осигурим в максимална степен вашето спокойствие Ви информираме, че видеонаблюдение не се осъществява по никакъв начин в тоалетните помещения и местата за почивка и отдих.

Източници на информация

При събирането на лични данни Администраторът използва следните източници - oбщественодостъпни източници на информация; предоставена информация лично от субекта на данни на физически носител или представена устно, писмено или по електронен път, предоставена информация по договор с друг Администратор на лични данни, в качеството ни на Обработващ или съвместен администратор.

За какъв срок съхраняваме данните?

Данните, свързани с престоя Ви на територията на хотела, се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото, и при всички случаи за не повече от три години след престоя Ви, освен ако закон или подзаконов акт не изисква друго.

Видеозаписите в Хотела се съхраняват за не повече от месец, след дата, на която са направени, освен ако закон или подзаконов акт не изисква друго.

Данните, обработвани на основание на Вашето съгласие за целите на е-маркетинг, се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година, освен ако съгласието не е подновено.

Какви мерки за защита на събраните данни предприемаме?

Опазването и сигурността на Вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп, прилагаме технически и организационни мерки за защита, посочени във вътрешните правила на нашата организация и политиката ни за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://victoriagroup.bg/flh-privacy-policies/

Какви права притежавате при обработването на данните Ви?

Ние гарантираме на посетителите и гостите си следните правa във връзка със защитата на техните данни:

 • Право на информация дали към момента съхраняваме Ваши лични данни, както и достъп до документите и записите, които ги съдържат, включително и право да поискате копие от Вашите лични данни, обработвани от нас;

 • Право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по реда, по който същото е дадено (с писмена декларация или друго изявление в свободен текст), изпратено на имейл адрес: dpo.flh@victoriagroup.bg);

 • Право на възражение срещу обработването, основано на легитимните ни интереси и/или обществен интерес; ние ще прекратим обработването, освен ако не са налице законови основания за него и/или последното не е необходимо за защитата на правни претенции;

 • Право да поискате да коригираме Вашите лични данни, в случай че обработваните данни са неверни, неактуални или неточни;

 • Право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, поради подаване на възражение и оспорване на точността на данните, Ние може да откажем ограничаване в писмена форма само по законосъобразна причина;

 • Право да поискате изтриване на Вашите лични данни (право „да бъда забравен“);

 • Право да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • Право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

Всички горепосочени Ваши искания ще бъдат препратени и на третите лица, ако са получили Ваши данни при обработката на Вашите лични данни.

Във всеки момент, в който искате да упражните някое от гореизброените

права (чл.15—22 от ОРЗЛД) следва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочените контакти и да изпратите Заявление относно Вашето искане в качеството Ви на субект на лични данни.

По какъв начин споделяме данни с трети лица?

При предоставянето на услугите ни може да предоставим Вашите данни на трети лица, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 • Компетентни данъчни и други държавни и общински органи при проверка или при получаване на валидно искане за разкриване на информация;

 • С наши партньори (хотелиери, туристически оператори) в случай, че дадете съгласие да Ви предоставяме актуална информация;

 • С наши консултанти, напр. счетоводители или юристи при съдебен спор;

 • Всички оправомощени наши служители, които са на длъжност, позволяваща обработката на лични данни;

 • При сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новите собственици, за което ще бъдете уведомени.

При всички случаи Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, освен ако не е налице решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на данните или не са предприети адекватни мерки за защита. Всички трети лица, които в определени случаи може да получат данните Ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и когато е приложимо Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове

Как може да се свържете с компетентния надзорен орган?

Независимо от посоченото по-горе, във всеки момент имате право да се обърнете към компетентния надзорен орган - Комисията за защита на личните данни:

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

 • по факс – 029153525;

 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;

 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна и актуализирана.

NOTICE REGARDING THE PROCESSING OF THE PERSONAL DATA OF THE GUESTS OF THE HOTELS OF FURST LINE HOTELS EOOD

This notice contains necessary information about the processing of personal data of guests of Hacienda Beach Hotel (Sozopol), Atrium Beach Hotel (Elenite), Royal Castle Design & Spa (Elenite), Royal Bay Hotel, (Elenite) , Royal Park Hotel (Elenite), Andalusia Beach Hotel (Elenite), Villa Elenite (Elenite), Chaika Beach Resort Hotel (Sunny Beach), Pamporovo Hotel (Pamporovo) and all adjacent dining and tourist facilities and related services, other than accommodation, operated by FIRST LINE HOTELS LTD. The notification has been developed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and other relevant legislation.

Who is responsible for the processing?

Responsible for processing your information is the hotel company "FIRST LINE HOTELS" Ltd., registered in the Commercial Register kept by the Registry Agency of the Ministry of Justice, with UIC: 205481600, having its registered office in Plovdiv 4000, district 8, Princess Maria Louisa Blvd., represented by Manager Nely Ivanova (hereinafter referred to as "we" or "us").

You can contact us by email at:

Data Protection Officer: Diana Bancheva

Email: dpo.flh@victoriagroup.bg

Phone +359 (0) 700 18 411 or by mail to the specified management address.

What personal data do we process?

When registering and staying at the hotel, we collect personally identifiable information, such as:

 1. name and other credentials;

 2. contact information - incl. address, phone, email;

 3. identification information - a picture if you provided one;

 4. video image, as long as during your visit and stay, there is video surveillance in the hotel video surveillance;

 5. for the fulfillment of the obligations stipulated by the legislation in the field of tourism, we collect the personal identification number, names, date of birth, sex, citizenship, and number, validity and issuing country of a personal identity document;

 6. car registration number;

 7. IP addresses;

 8. MAC address of computers, telephones and other personal devices;

 9. credit / debit card details.

For what purpose do we process data?

The main reason for collecting your personal information is to identify you as guests or visitors to the hotel in order to organize your stay and planned events; to fulfill our mutual obligations under and in connection with the contract between us; to fulfill our legal obligations as a hotelier; accept and review requests, alerts or recommendations regarding our services; to ensure your security as well as that of our staff and hotel property; for administrative support for the purposes stated above.

FIRST LINE HOTELS EOOD does not carry out automated decision making, including profiling.

On what legal basis do we process your data?

We only process personal data on a valid legal basis. The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of the commitments made to you under the service contract, between us, as well as the pre-contractual relations for its conclusion. Next, data processing is also necessary to protect your rights as a user when you file a complaint or complaint about our services. We also process your data when fulfilling our obligations under applicable law, including, but not limited to, the Tourism Act, the Accounting Act and the Foreigners Act in the Republic of Bulgaria and others.

If you consent to this, your personal data may also be used for e-marketing and providing up-to-date information on promotions, discounts and reductions related to our services.

Surveillance as a security activity is based on our legitimate interest in protecting the security of the site, the hotel property in it, and our employees, as well as your security. The same is done only in public places marked with appropriate signs. To ensure your peace of mind, we inform you that there is no video surveillance in the restrooms and relaxation areas.

Sources of information

When collecting personal data, the Administrator uses the following sources - publicly available sources of information; information provided personally by the data subject on a physical medium or presented verbally, in writing or electronically, provided information by contract with another Personal Data Administrator, as a Processing or Joint Administrator.

How long do we keep the data?

Unless otherwise required by law or regulation, data relating to your stay at the hotel are stored for no longer than necessary and in any case for no more than three years after your stay.

Videos at the Hotel shall be stored for no more than one month after the date on which they were made unless otherwise required by law or regulation.

Data processed based on your consent for e-marketing purposes shall be retained until the consent is withdrawn, but for no more than one year, unless the consent is renewed.

What measures do we take to protect the data we collect?

The protection and security of your data is important to us. To prevent loss, misuse or unauthorized access, we apply the technical and organizational security measures outlined in our organization's internal rules and our privacy policy, available at:

https://victoriagroup.bg/flh-privacy-policy/?lang=en

What rights do you have when processing your data?

We guarantee our visitors and guests the following rights regarding the protection of their data:

 • The right to know whether we currently store your personal data as well as access to the documents and records containing them, including the right to request a copy of your personal data processed by us;

 • The right to withdraw your consent to the processing of personal data in the order in which it is given (by written declaration or other free text statement) sent to the following email address: dpo.flh@victoriagroup.bg);
 • The right to object to processing based on our legitimate interests and / or the public interest; we will terminate processing unless there are legal grounds for it and / or the latter is not necessary to defend legal claims;

 • The right to ask us to correct your personal data if the data being processed is incorrect, outdated or inaccurate;

 • Right to request restriction of the processing of your personal data due to objection and contestation of the accuracy of the data, We may refuse a restriction in writing only for a legitimate reason;

 • Right to request deletion of your personal data (right to "be forgotten");

 • The right to request your personal data from us in the form of transferable data to another data controller, or to request that we do so without being hindered by us;

 • Right to lodge a complaint with a supervisory authority (see more below).

All of the above requests will also be forwarded to third parties if they received your data when processing your personal data.

At any time you want to practice any of the above

rights (Articles 15 to 22 of the CPDP) you should contact the Data Protection Officer through the above contacts and submit an Application regarding your request as a data subject.

How do we share data with third parties?

In providing our services, we may disclose your information to third parties as well as to the following persons for the purposes set out below:

 • Competent tax and other state and municipal authorities when verifying or receiving a valid request for information disclosure;

 • With our partners (hoteliers, tour operators) in case you agree to provide you with up-to-date information;

 • With our consultants, e.g. accountants or lawyers in litigation;

 • All our authorized employees who hold a position allowing the processing of personal data;

 • Upon merger or merger, your data may be shared with the new owners, which will be notified.

In any case, your data will not be shared with third parties located outside the territory of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation, unless there is a European Commission decision on an adequate level of data protection or adequate measures have been taken to Protection. All third parties, who may receive your data in certain cases, will be explicitly obliged to keep and process it in accordance with the requirements of the Regulation and, where applicable, the Personal Data Protection Act and regulations

How can you contact the competent supervisory authority?

At any time you have the right to contact the competent supervisory authority - the Commission for Personal Data Protection:

 • personally, at the address: Sofia, Blvd. Tsvetan Lazarov ”№ 2;

 • by letter, to the address: Sofia, pk. 1592, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2;

 • by fax - 029153525;

 • to CPDP's email - kzld@cpdp.bg;

 • through the CPDP website at: https://www.cpdp.bg/.

In view of the requirements of the legislation, the above information may be amended and updated.

TOP