fbpx
Лого | Хотел Маринела

Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Ние подчертаваме важността на неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемем високи стандарти за защита на личната информация. Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната ви информация или на нашите правила и процедури, както и данни за лицето, към което трябва да бъдат насочени такива въпроси или искания, както и средствата, с които да комуникирате с това лице.

СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД,, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 205411096., със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1407, бул. „Джеймс Баучер“ №100., представлявано от управителя си Калоян Николов.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ГОСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГ

 

TOP