fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Настоящият документ представлява известие за поверителност съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООД  (“Хотелиерът/а“).

За да гарантираме сигурността на гостите и служителите си, както и за да защитим имуществото си осъществяваме видеонаблюдение на територията на Хотела, чрез което се събират следните категории лични данни: видеообраз, поведенчески данни. Основание за обработване на лични данни е легитимният интерес на Хотелиера да защити служителите и имуществото си. Видеозаписите се съхраняват за срок от един месец, освен ако законът не изисква друго. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително ограничаване на кръга от лицата, които имат достъп до записите до минимум и специалният режим за тяхното съхранение.

В определени случаи е възможно събраните за вас данни, включително направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица. Такова разкриване е възможно в следните хипотези: (1) с юрисконсулти и други партньори на Хотелиера във връзка със защитата на правните претенции на дружеството; (2) с компетентните държавни органи при разследване, проверка или друг надделяващ публичен интерес; и (3) при сливане или вливане, когато данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП.

Отговорност за видеонаблюдението носи ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООДрегистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 205481600. В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите копие от документите, съдържащи ваши лични данни или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните: e-mail: dpo.flh@victoriagroup.bg

(1) Хотелиерът осъществява видеонаблюдение единствено при наличието на следните условия:

  1. Хотелиерът е направил общодостъпна на уебсайта си информация за субектите на данни, свързана с правата им във връзка с видеонаблюдението;

  2. зоните, в които се осъществява наблюдението, са обозначени със стикери, рефериращи към горната информация;

  3. видеонаблюдението се извършва така че да не се засяга достойнството на субектите на данни.

(2) Хотелиерът не осъществява видеонаблюдение в тоалетни помещения, съблекални, кухненски помещения или зали за почивка на персонала.

(3) При осъществяване на видеонаблюдение на публични места Хотелиерът осигурява предварително изготвянето на оценка на въздействието върху защитата на данните.

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на уебсайта на Комисията - https://www.cpdp.bg/ или по ел.поща: kzld@cpdp.bg.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Настоящият документ представлява известие за поверителност съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООД  (“Хотелиерът/а“).

За да гарантираме сигурността на гостите и служителите си, както и за да защитим имуществото си осъществяваме видеонаблюдение на територията на Хотела, чрез което се събират следните категории лични данни: видеообраз, поведенчески данни. Основание за обработване на лични данни е легитимният интерес на Хотелиера да защити служителите и имуществото си. Видеозаписите се съхраняват за срок от един месец, освен ако законът не изисква друго. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително ограничаване на кръга от лицата, които имат достъп до записите до минимум и специалният режим за тяхното съхранение.

В определени случаи е възможно събраните за вас данни, включително направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица. Такова разкриване е възможно в следните хипотези: (1) с юрисконсулти и други партньори на Хотелиера във връзка със защитата на правните претенции на дружеството; (2) с компетентните държавни органи при разследване, проверка или друг надделяващ публичен интерес; и (3) при сливане или вливане, когато данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП.

Отговорност за видеонаблюдението носи ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООДрегистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 205481600. В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите копие от документите, съдържащи ваши лични данни или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните: e-mail: dpo.flh@victoriagroup.bg

(1) Хотелиерът осъществява видеонаблюдение единствено при наличието на следните условия:

  1. Хотелиерът е направил общодостъпна на уебсайта си информация за субектите на данни, свързана с правата им във връзка с видеонаблюдението;

  2. зоните, в които се осъществява наблюдението, са обозначени със стикери, рефериращи към горната информация;

  3. видеонаблюдението се извършва така че да не се засяга достойнството на субектите на данни.

(2) Хотелиерът не осъществява видеонаблюдение в тоалетни помещения, съблекални, кухненски помещения или зали за почивка на персонала.

(3) При осъществяване на видеонаблюдение на публични места Хотелиерът осигурява предварително изготвянето на оценка на въздействието върху защитата на данните.

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на уебсайта на Комисията - https://www.cpdp.bg/ или по ел.поща: kzld@cpdp.bg.

TOP