УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Настоящият документ представлява известие за поверителност съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООД  (“Хотелиерът/а“).

За да гарантираме сигурността на гостите и служителите си, както и за да защитим имуществото си осъществяваме видеонаблюдение на територията на Хотела, чрез което се събират следните категории лични данни: видеообраз, поведенчески данни. Основание за обработване на лични данни е легитимният интерес на Хотелиера да защити служителите и имуществото си. Видеозаписите се съхраняват за срок от един месец, освен ако законът не изисква друго. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително ограничаване на кръга от лицата, които имат достъп до записите до минимум и специалният режим за тяхното съхранение.

В определени случаи е възможно събраните за вас данни, включително направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица. Такова разкриване е възможно в следните хипотези: (1) с юрисконсулти и други партньори на Хотелиера във връзка със защитата на правните претенции на дружеството; (2) с компетентните държавни органи при разследване, проверка или друг надделяващ публичен интерес; и (3) при сливане или вливане, когато данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП.

Отговорност за видеонаблюдението носи ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООДрегистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 205481600. В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите копие от документите, съдържащи ваши лични данни или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните: e-mail: dpo.flh@victoriagroup.bg

(1) Хотелиерът осъществява видеонаблюдение единствено при наличието на следните условия:

  1. Хотелиерът е направил общодостъпна на уебсайта си информация за субектите на данни, свързана с правата им във връзка с видеонаблюдението;

  2. зоните, в които се осъществява наблюдението, са обозначени със стикери, рефериращи към горната информация;

  3. видеонаблюдението се извършва така че да не се засяга достойнството на субектите на данни.

(2) Хотелиерът не осъществява видеонаблюдение в тоалетни помещения, съблекални, кухненски помещения или зали за почивка на персонала.

(3) При осъществяване на видеонаблюдение на публични места Хотелиерът осигурява предварително изготвянето на оценка на въздействието върху защитата на данните.

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на уебсайта на Комисията - https://www.cpdp.bg/ или по ел.поща: kzld@cpdp.bg.

This document is a privacy notice according to the General Data Protection Regulation (GDPR). It has been prepared by FIRST LINE HOTELS LTD – (hereinafter referred to as the “Hotel Keeper”).

In order to ensure the security of our guests and employees as well as to protect our property we carry out video surveillance on the territory of the Hotel whereupon the following categories of personal data are collected: video image, behavior data. The basis for the processing of personal data is Hotel Keeper’s legitimate interest in protecting its employees and property. Video recordings shall be kept for a period of one month unless otherwise required by the law. In order to avoid any loss, abuse or unauthorized access we apply all reasonable measures and means of protection, including restriction of the circle of persons who have access to the recordings to the minimum and the special regime of their storage.

In certain cases the data collected about you, including the video recordings made might be disclosed to third parties. Such disclosure is possible in the following hypotheses: (1) to legal counsels and other partners of the Hotel Keeper in relation to the defense of company’s legal claims; (2) to the competent state authorities in case of investigation, inspection or other overriding public interest; and (3) upon merger or amalgamation where your data might be shared with the new owner(s) and you will be given notice of that. In any case your data will not be shared with third parties established outside the territory of the European Economic Area.

FIRST LINE HOTELS LTD, registered with the Registry Agency under company ID number [EIK] 205481600 is responsible for the video surveillance of the categories of personal data stated below. If you want to receive more information about what data we have collected regarding you, to obtain a copy of the documents containing your personal data or to exercise any of your rights under GDPR as well as if you have doubts that your data are being used in a wrongful manner, you can contact the data protection officer, e-mail: dpo.flh@victoriagroup.bg

The hotelier performs video surveillance only under the following conditions:

  1. The Hotelier has made publicly available on his website information about data subjects related to their video surveillance rights;

  2. the areas in which the surveillance is carried out are indicated by stickers referencing the above information;

  3. video surveillance shall be carried out in such a way that the dignity of the data subjects is not affected.

(2) The Hotelier does not carry out video surveillance in toilets, changing rooms, kitchens, or halls for staff rest.

(3) When conducting video surveillance in public places, the Hotelier shall ensure that a data protection impact assessment is carried out in advance.

Regardless of the aforesaid, in case of complaints you have the right to approach the Personal Data Protection Commission (PDPC) at the following address: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Street, city of Sofia, on Commission’s website at: https://www.cpdp.bg/ or by e-mail: kzld@cpdp.bg.

НАГОРЕ
X