fbpx

1. При пристигане в хотела представяйте на дежурния администратор личния си паспорт.
2. Часът за настаняване е след 14.00 ч. Освобождаването на стаята е до 12.00 ч.
3. Когато излизате от стаята, затваряйте прозорците, заключвайте вратата и предавайте ключа на дежурния администратор.
4. Стаите се освобождават до 12.00 ч. Възможността за късно освобождаване се проверява предварително и се заплаща на рецепция най-късно до 10.00 ч. в деня на заминаване.
5. Спазването на тишина в стаите е задължително. Не вдигайте шум особено в часовете за почивка (от 14:00 до 16:00 и от 22:00 до 08:00 часа), не устройвайте увеселения и хазартни игри.
6. За да се спазват хигиенните изисквания молим да не внасяте хранителни продукти, да не готвите, да не изхвърляте отпадъци в тоалетните.
7. Можете да посрещате гостите си в определените за това места - фоайето и приемните на хотела. В стаите външни лица не се допускат.
8. Пазете чистота в хотела. Инвентарът и предметите използвайте само според тяхното предназначение.
9. Не внасяйте в хотела велосипеди, мотоциклети, обемисти предмети, както и лошо миришещи, възпламеняващи се и избухливи вещества.
10. Не изнасяйте имуществото на хотела (одеяла, чаршафи, кърпи, шезлонги и пр.), под какъвто и да е предлог. Във всяка стая има инвентаризационен опис и при щета или липси гоститe заплащат на рецепция по обявената цена.
11. При недобросъвестно поведение от страна на госта, нарушаване на спокойствието, унищожаване на имуществото, саморазправа с персонала или с други гости, хотелът си запазва правото да прекрати услугата и да потърси съдействие от Органите на реда.
12. Хотелът не носи отговорност за Вашите вещи и документи освен за оставените за съхранение на рецепция и в сейфовете. За съхранение на скъпи вещи, моля, използвайте сейф.
13. При възникване на повреда или за допълнителна информация, моля, обадете се на рецепция.
14. Винаги при напускане на хотела оставяйте ключа от стаята на рецепция.
15. Пушенето на територията на комплекса е забранено.
16. Бутоните на асансьора се използват в зависимост от посоката на пътуване. Натискат се само веднъж, за да не се обърква програмата на асансьора.
17. Поради ограничения брой паркоместа хотелът не се ангажира в осигуряването на такива.
18. Домашни любимци (до 5 кг) се настаняват след заплащане на такса на рецепция.
19. Ползването на басейна е разрешено само в рамките на работното му време. Деца под 14 години могат да използват басейна само с придружител.
20. Скачането в басейна е строго забранено.
21. Моля, вземете душ преди да ползвате басейна.
22. Моля, при възникване на инцидент, незабавно се обърнете към спасителя или се обадете на тел.: 112 в извънработно време.

Екипът на хотела Ви моли да спазвате правилата и Ви пожелава приятна почивка!

Уважаеми гости! Най-учтиво Ви молим:

• не пушете в леглата и не оставяйте не загасени цигари;
• не изхвърляйте не загасени клечки кибрит и цигари в кошчетата за смет;
• не ползвайте собствени електронагревателни и газови прибори;
• гладете само на определените места и след ползването на ютиите ги изключете от електрическата мрежа;
• не покривайте нощните лампи с предмети или материали, които могат да се запалят;
• не пушете в асансьора и във всички вътрешни помещения на комплекса;

 

За вашата сигурност
В случай на пожар, моля следвайте инструкциите за спешни случаи, налични в стаята.

Пожар
Хотелът разполага със съвременна пожароизвестителна система и поддръжка 24 часа в денонощието екип от добре обучени кадри за бърза и компетентна реакция при евентуална аварийна ситуация.
В случай на пожар, запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала, подавани по звукова оповестителна система. В случай на пожар или авария, установена от Вас, моля, свържете се с Рецепция или телефонния оператор.
Вътрешен: 9

Аварийни изходи
АВАРИЙНИТЕ ИЗХОДИ са обозначени в ЗЕЛЕНО.

Наличие на дим
Установете местоположението на пожарогасителите на етажа.
Проверете местоположението на маркучите и алармиращите бутони на етажа.
Запознайте се с инструкциите за функциониране на климатична инсталация в стаята.
Опитайте се на тъмно да намерите и отключите вратата.
Поставяйте винаги ключа или картата от стаята в близост до леглото.

В случай на пожар
Ако огнището на пожар не е голямо, изгасете пламъците и информирайте веднага
представител на Рецепция – вътрешен 9
В случай че не можете да напуснете стаята, затворете вратата на стаята.
В никакъв случай не ползвайте асансьорите! Използвайте аварийното стълбище
Ако е възможно, напуснете сградата, като носите ключа със себе си

В случай на пожар в стаята ви
Ако огнището на пожар не е голямо, изгасете пламъците и информирайте веднага
представител на Рецепция – вътрешен 9
В случай на голям пожар, незабавно напуснете стаята, като носите ключа със себе си.
Затворете плътно вратата на стаята при излизане.
Предупредете съседите с викове „ПОЖАР”!
Използвайте аварийните изходи. Използвайте аварийното стълбище.
В никакъв случай не ползвайте асансьорите!

Евакулация при пожар
Вземете ключа от стаята и бързо и внимателно се придвижете към изхода.
Опитайте се да достигнете вратата.
В случай че вратата или бравата са горещи, не отваряйте. В противен случай, отворете
внимателно. Имайте готовност, ако е необходимо, веднага да затворите отново.
Ако коридорите са задимени, движете се приведен/а. При необходимост застанете не
колене.
• Придвижете се до най-близкия авариен изход.
• В никакъв случай не използвайте асансьорите.
• Запазете спокойствие и се придържайте към парапета.

Ако останете в стаята си
Докато чакате помощ направете следното:
• Изключете климатичната инсталация.
• Напълнете ваната с вода (воден запас)
• Съобщете местоположението си на Рецепция по телефона на вътрешен 9
• Уплътнете и запушете всички вентилационни отвори с мокри кърпи. Ако в стаята
проникне дим, използвайте кошчето за боклук, за да гребете вода от ваната
• Свалете пердетата от прозорците
• Ако димът продължава да прониква в стаята, завийте се с мокро одеяло.
• Ако димът се сгъсти, леко отворете прозорците. Ако това е невъзможно, счупете
стъклата със стол или чекмедже. В случай че димът или пламъците идват от по-долен
етаж, оставете прозорците затворени.
• Ако Ви е необходима по-особена помощ поради физическа непълноценност, моля,
уведомете моментално за това служителите на Рецепция на вътрешен 9.

Запомнете
• По-голямата част от смъртните случаи са причинени от вдишване на дим и отровни
газове, а не от изгаряния.
• При силно задимяване, ако е възможно, се придвижвайте на колене.
• Никога не ползвайте асансьорите.
Може никога да не ви се случи

Сигурно никога няма да Ви се наложи да приложите написаното в този наръчник, но все пак не е излишно да бъдете подготвен/а за извънредни обстоятелства. Когато влизате в многоетажна сграда, винаги обръщайте внимание на аварийните изходи и на инструкциите в случай на бедствие или авария.

Вашата сигурност
Независимо от това, че видът заключващо устройство може да е различен във всеки хотел, повечето от тях включват допълнителна верига от вътрешната страна на вратата. Препоръчваме Ви да я използвате, когато сте в стаята и особено когато си лягате.

Съхранение на ценни предмети
Хотелът не носи отговорност за ценни предмети, оставени в стаята. Моля, използвайте безплатните сейфове в стаята и на Рецепция.
Информацията и препоръките в настоящата брошура са събрани от благонадеждни източници, които отразяват най-съвременните мнения по въпроса. Не съществува обаче абсолютна гаранция, че в случай на извънредна ситуация, това ще бъдат най-адекватните действия. Всяка подобна ситуация би могла да наложи допълнителни мерки за сигурност и безопасност от страна на хотелската управа.

1. When you arrive at the hotel, please present your passport or identity card to the duty receptionist.
2. The check-in time at the hotel is after 02:00 pm.
3. When you exit the room, please remember to close the windows, lock the door, and pass the key to the on-duty receptionist.
4. Check-out is until 12.00 h. Late check-out is subject to prior verification and is payable at the reception desk until 10.00 a.m. on the day of departure. All departures after 12.00 h will be considered as a late departure, and an additional cost will be applied to the guest's hotel account.
5. Keeping quiet in the rooms is a must. Please do not make noise, especially during the hours of relaxation (from 02:00 to 04:00 pm. and from 10:00 pm. to 08:00 am.). Entertainments and gambling in the rooms are not allowed.
6. To comply with hygienic requirements, we kindly ask you not to bring in any food products. Cooking is not permitted. Please do not throw away any litter in the toilets and do not dry your underclothes in the rooms.
7. You can welcome your guests in the designated hotel areas -the hotel lobby and reception area. Visitors are not allowed in the rooms.
8. Please keep cleanliness at the hotel. Use the hotel possessions and inventory only for their intended purpose.
9. It is not allowed to bring bicycles, motorcycles, bulky items, as well as badly smelling, flammable and other dangerous chemicals to the hotel.
10. Under no circumstances should you take any hotel property away (blankets, sheets, towels, sunbeds, etc.). Please be informed that there is an inventory list in the rooms. For any damaged caused by the guest to the hotel property, the guest is due to cover the cost of damage at the announced hotel price.
11. In case of inappropriate guest's behavior - a violation of peace, destruction of property, abuse of staff or other guests, the hotel reserves the right to terminate the service and seek assistance from the law enforcement authorities.
12. The hotel bears no responsibility for your belongings and documents except for those left for storage at the reception and safes. For storing expensive items, please use a safe. A safe deposit box can be provided at the reception. A safe-deposit fee is applied.
13. If damage occurs or you need additional information, please contact the reception desk.
14. Always leave the key at the reception desk when you leave the hotel.
15. Smoking on the territory of the complex is forbidden.
16. The elevator buttons are used depending on the direction of transportation. Press only once so that the elevator program is not confused.
17. Due to the limited number of parking spaces, the hotel is not committed to arranging the parking.
18. Pets (up to 5 kg) are allowed upon payment of a fee at the reception desk.
19. The use of the pool is only allowed within its working hours. Children under 14 years of age can use the pool only accompanied by an adult.
20. Jumping in the pool is strictly forbidden.
21.Please take a shower before using the pool.
22. Please, in case of an accident, immediately contact the lifeguard or call tel .: 112 beyond the usual working time.

Hotels team kindly asks you to observe the rules and wishes you a pleasant holiday!

Dear guests! We kindly ask you:

• do not smoke in bed or to leave unextinguished, cigarette stubs in the rooms;
• do not throw burning matches or unextinguished cigarette stubs in the waste-paper baskets;
• Do not use your own electric or gas appliances;
• only iron at designated locations and after usage switch off the iron
• do not cover your reading lamps with inflammable tissues;
• do not smoke in the lifts;

For your safety
In the event of fire, please follow the emergency instructions available in your room.

Fire detection & alarms
The hotel has an extensive fire detection system and operates its own fully trained and emergency team
24 hours a day. In case of emergency, please remain calm and follow the advice and directions given by
the hotel staff via loudspeaker in the rooms and public areas which will automatically turn on.
In case of emergency, please contact a member of our Front Office team at 9

Fire exits
FIRE EXITS are marked GREEN.
If you smell smoke
Check the location of a fire extinguisher nearest to you.
Check the location of fire hoses and alarms in the corridor of your floor.
Study the air-conditioning controls in your room.
Try to find and unlock the door of your room in the dark.
Always leave your room key close to your bed.

In the event of fire
If the fire is small, extinguish it immediately.
Report any fire related actions to the Front Office team at 9.
If you are unable to leave your room close the door.
Do not use the elevators! Use the emergency staircase.
If possible, leave the building taking your room key with you.
If a fire starts in your room
If the fire is small, extinguish it immediately.
Report any fire related actions to the Front Office team at 9.
If the fire is large, immediately leave your room taking your key with you.
Close the door securely behind you.
Notify your neighbours shouting out aloud: “FIRE”!
Walk to safety via the emergency exit.
Take the staircase closest to you.
Do not use the elevators!

Evacuation upon hearing fire alarm
Take your room key and move cautiously but expeditiously.
Feel the door and the handle with the palm of your hand.
If the door or handle is hot or abnormally warm, judge and preferably do not open it.
If the door is not hot, open carefully, but be ready to close it immediately, if necessary.
If there is smoke in the corridor, move closely to the ground. Crawl if necessary.
Proceed to the nearest emergency exit.
Do not use the elevator!
Stay calm and hold the handrail as available.

If you remain in your room during fire
Here are some actions you should do while waiting for rescue:
Turn off the air-conditioning.
Fill the bathtub with water as a water reserve.
Phone your location to the hotel telephone Front Office team at 9..
Stuff wet towels and sheets around door seals and air vents.
Use the waste basket to bail water from the bathtub if smoke seeps in.
Remove drapes from the window.
If smoke still enters your room, make a tent over your head with wet blanket.
If the air becomes too smoke-laden, it may be necessary to open the window slightly.
If the windows do not open, break one with a chair or drawer.
Do not open or break the window if smokes of flames are rising outside from lower floor.
If you require special assistance due to personal physical limitations, please contact Front Office
team at 9.

Remember
Most fatalities occur from inhalation of smoke and poisonous gases, not from burning.
Always stay low to the floor, if there is any smoke present at all.
It may never happen to you
You may never need to implement this advice, but you should always be on the alert for the
unexpected, be diligent and always note the EXITS and emergency procedures of any high-rise
buildings which you enter.

Your security
Although the style of lock on your guestroom door may vary from hotel to hotel, most lock-types
are fitted with an additional security bolt. This bolt is activated from inside your room.
We recommend you bolt your door whenever you are in your room, especially when retiring to
sleep.

Your valuables
The hotel is not liable for valuables left in your room.
Safe deposit boxes are provided free of charge at the Reception.
The information and recommendations contained in this booklet have been compiled from sources
believed to be reliable and to present the best current opinion on the subject. There is no warranty,
guarantee or representation as to the absolute correctness or sufficiency of any representation
contained herein. It must not be assumed that all acceptable safety measures are contained in this
publication, or that other additional measures may not be required under particular or exceptional
conditions or circumstances.

НАГОРЕ
X