fbpx

Правилник за вътрешния ред в хотела- Хотел Пампорово

1. При пристигане в хотела представяйте на дежурния администратор личния си паспорт.
При настаняване всеки гост получава паспорт на хотела, с което се удостоверява легалното му пребиваване. Представя се при вход в ресторантите и за получаване на ключ от рецепция.
2. Часът за настаняванее след 14.00 ч. Напускане- до 12.00 ч.
3. Когато излизате от стаята, затваряйте прозорците, заключвайте вратата и предавайте ключа на дежурния администратор.
4. Стаите се освобождават до 12.00 ч. Възможността за късно освобождаване се проверява предварително и се заплаща на рецепция най-късно до 10.00 ч. в деня на заминаване.
5. Спазването на тишина в стаите е задължително. Не вдигайте шум особено в часовете за почивка (от 14:00 до 16:00 и от 22:00 до 08:00 часа), не устройвайте увеселения и хазартни игри.
6. За да се спазват хигиенните изисквания молим да не внасяте хранителни продукти, да не готвите, да не изхвърляте отпадъци в тоалетните и да не сушите бельо в стаите.
7. Можете да посрещате гостите си в определените за това места - фоайето и приемните на хотела. В стаите външни лица не се допускат.
8. Пазете чистота в хотела. Инвентарът и предметите използвайте само според тяхното предназначение.
9. Не внасяйте в хотела велосипеди, мотоциклети, обемисти предмети, както и лошо миришещи, възпламеняващи се и избухливи вещества.
10. Не изнасяйте имуществото на хотела (одеяла, чаршафи, кърпи, шезлонги и пр.), под какъвто и да е предлог. Във всяка стая има инвентаризационен опис и при щета или липси гоститe заплащат на рецепция по обявената цена.
11. При недобросъвестно поведение от страна на госта, нарушаване на спокойствието, унищожаване на имуществото, саморазправа с персонала или с други гости, хотелът си запазва правото да прекрати услугата и да потърси съдействие от Органите на реда.
12. Хотелът не носи отговорност за Вашите вещи и документи освен за оставените за съхранение на рецепция и в сейфовете. За съхранение на скъпи вещи, моля, използвайте сейф. Ключ се получава на рецепция при настаняване
13. При възникване на повреда или за допълнителна информация, моля, обадете се на рецепция.
14. Винаги при напускане на хотела оставяйте ключа от стаята на рецепция.
15. Пушенето на територията на комплекса е забранено.
16. Бутоните на асансьора се използват в зависимост от посоката на пътуване. Натискат се само веднъж, за да не се обърква програмата на асансьора.
17. Поради ограничения брой паркоместа хотелът не се ангажира в осигуряването на такива.
18. Домашни любимци (до 5 кг) се настаняват след заплащане на такса на рецепция.
19. Пакети със суха храна се предоставят за закуска, ако гостите заминават на екскурзия или напускат хотела преди 7.30 ч. и за вечеря при късно пристигане след 21.00 ч. Храноденът започва със вечеря ( при закупен HB пакет ) при настаняване и завършва с закуска при заминаване.

20. Ресторантът се посещава в подходящо облекло. Консумацията на храни и напитки е разрешена само в ресторантите и баровете. Изнасянето им извън ресторантите и баровете е забранено.
21. Централният вход към рецепция е отворен 24 часа.
22. Шезлонгите на басейна се ползват без допълнително заплащане, но не се резервират предварително! Моля, не поставяйте хавлии върху тях, когато не ги ползвате!
23. Не оставяйте без надзор вещи и багаж на басейна.
24. Ползването на басейна е разрешено само в рамките на работното му време. Деца под 14 години могат да използват басейна само с придружител.
25. Скачането в басейна е строго забранено.
26. Шезлонгите в комплекса се ползват само на басейна.
27. Забранено е използването на стъклена посуда на територията на басейна.
28. Моля, вземете душ преди да ползвате басейна.
29. Моля, при възникване на инцидент, незабавно се обърнете към спасителя или се обадете на тел.: 112 в извънработно време.

Екипът на хотела Ви моли да спазвате правилата и Ви пожелава приятна почивка!

IIРАВИЛА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

Уважаеми гости! Най-учтиво Ви молим:

• не пушете в леглата и не оставяйте не загасени цигари;
• не изхвърляйте не загасени клечки кибрит и цигари в кошчетата за смет;
• не ползвайте собствени електронагревателни и газови прибори;
• гладете само на определените места и след ползването на ютиите ги изключете от електрическата мрежа;
• не покривайте нощните лампи с предмети или материали, които могат да се запалят;
• не пушете в асансьора и във всички вътрешни помещения на комплекса;

При опасност от пожар най-учтиво Ви молим:

• Уведомете администрацията.
• Запазете самообладание.
• Започнете пожарогасенето с наличните противопожарни уреди и съоръжения.
• Напуснете сградата по направлението, което Ви определят поставените за целта знаци.
• Ако коридорът и стълбите са силно задимени останете в стаите си и отворете прозорците.
• Затворете вратата и я уплътнете с намокрени кърпи, чаршафи, одеяла и др.

1. When you arrive at the hotel, please present your passport or identity card to the duty receptionist.
Every guest receives a hotel passport at the check-in at the hotel. The hotel passport certifies guest's legal stay at the hotel and serves as an ID hotel card. Hotel passport must be present to enter the restaurant and to receive a key from the reception desk.
2. The check-in time at the hotel is after 02:00 pm. Check-out time is by noon.
3. When you exit the room, please remember to close the windows, lock the door, and pass the key to the on-duty receptionist.
4. Check-out is until 12.00 h. Late check-out is subject to prior verification and is payable at the reception desk until 10.00 a.m. on the day of departure. All departures after 12.00 h will be considered as a late departure, and an additional cost will be applied to the guest's hotel account.
5. Keeping quiet in the rooms is a must. Please do not make noise, especially during the hours of relaxation (from 02:00 to 04:00 pm. and from 10:00 pm. to 08:00 am.). Entertainments and gambling in the rooms are not allowed.
6. To comply with hygienic requirements, we kindly ask you not to bring in any food products. Cooking is not permitted. Please do not throw away any litter in the toilets and do not dry your underclothes in the rooms.
7. You can welcome your guests in the designated hotel areas -the hotel lobby and reception area. Visitors are not allowed in the rooms.
8. Please keep cleanliness at the hotel. Use the hotel possessions and inventory only for their intended purpose.
9. It is not allowed to bring bicycles, motorcycles, bulky items, as well as badly smelling, flammable and other dangerous chemicals to the hotel.
10. Under no circumstances should you take any hotel property away (blankets, sheets, towels, sunbeds, etc.). Please be informed that there is an inventory list in the rooms. For any damaged caused by the guest to the hotel property, the guest is due to cover the cost of damage at the announced hotel price.
11. In case of inappropriate guest's behavior - a violation of peace, destruction of property, abuse of staff or other guests, the hotel reserves the right to terminate the service and seek assistance from the law enforcement authorities.
12. The hotel bears no responsibility for your belongings and documents except for those left for storage at the reception and safes. For storing expensive items, please use a safe. A safe deposit key will be given to you during check-in at reception desk.
13. If damage occurs or you need additional information, please contact the reception desk.
14. Always leave the key at the reception desk when you leave the hotel.
15. Smoking on the territory of the complex is forbidden.
16. The elevator buttons are used depending on the direction of transportation. Press only once so that the elevator program is not confused.
17. Due to the limited number of parking spaces, the hotel is not committed to arranging the parking.
18. Pets (up to 5 kg) are allowed upon payment of a fee at the reception desk.
19. Dry food packages are provided for breakfast if guests go on an excursion or depart the hotel before 07.30 am and for late arrival dinner after 09.00 pm. T
20. Please kindly note that the restaurant must be visited with appropriate clothing. Consumption of food and drinks is only allowed in restaurants and bars. Taking away food and beverages out of restaurants and bars is forbidden.
21. The central entrance to the reception is open 24 hours.
22. Pool sunbeds are available at no extra charge, but are not booked in advance! Please do not put towels on them when you are not using them!
23. Please do not leave your luggage and personal belongings unattended on the pool.
24. The use of the pool is only allowed within its working hours. Children under 14 years of age can use the pool only accompanied by an adult.
25. Jumping in the pool is strictly forbidden.
26. The sunbeds in the complex are only used at the pool.
27. The use of glassware on the pool area is strictly prohibited.
28. Please take a shower before using the pool.
29. Please, in case of an accident, immediately contact the lifeguard or call tel .: 112 beyond the usual working time.
Hotels team kindly asks you to observe the rules and wishes you a pleasant holiday!

FIRE-PRECAUTION MEASURES

Dear guests! We kindly ask you:

• do not smoke in bed or to leave unextinguished, cigarette stubs in the rooms;
• do not throw burning matches or unextinguished cigarette stubs in the waste-paper baskets;
• Do not use your own electric or gas appliances;
• only iron at designated locations and after usage switch off the iron
• do not cover your reading lamps with inflammable tissues;
• do not smoke in the lifts;
In case of fire danger, please contact the hotel's management
Stay calm
Start extinguishing with available fire-fighting appliances and equipment.
Leave the building on the way indicated by the fire-alarm signs.
If the passage and the staircases are filled with smoke stay in your room and open the windows.
Close shut and moisten the doors with soaked towels or bedspreads and covers.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАЗПОРЯДКА ГОСТИНИЦЫ

 

1. По прибытии в отель предоставте дежурному администратору Ваш паспорт.
Вам выдадут паспорт отеля, который служит удостоверением личности. Каждый гость получает паспорт отеля, в которым засвидетельствовано его законное место жительства. При посещении ресторана гостиницы и при получения ключа на стойке регистрации, Вы должни показать свой гостиничный паспорт.
2. Время размешения в номере в - после 14.00 часов. Ввыезд до 12:00.
3. Когда вы выходите из номера, закрывайте окна, двери и передайте ключ дежурному администратору на стойке регистрации.
4. Выезд - до 12.00. Возможность позднего выезда проверяется заранее и оплачивается на стойке регистрации до 10.00 часов в день отъезда
5. Сохранение тишины в комнатах обязательно. Силный шум запрещен, особенно в часы с 14:00 до 16:00 и с 22:00 до 08:00. Запрешено устраивать вечеринки или играть в азартные игры.
6. Для соблюдения норм гигиены, пожалуйста, не вносите пищевые продукты, не готовте, не бросайте мусор в унитазы и не сушите белье в комнатах.
7. Вы можете встречать гостей в лоби и в общих помещения отеля. В номера посторонние не допускаются.
8. Следите за чистотой в отеле. Инвентарь можно использовать только в соответствии с его предназначением.
9. Не допускаются велосипеды, мотоциклы, объемыстые предметы, а также плохо пахнущие, запалительные и взрывоопасные вещества.
10. Не разрешается вывоз вещи отеля. В каждом номере есть инветраризационный список и повреждения оплачивается на приеме по ценам, указанным в нём.
11. При нарушение мира, уничтожению имущества, конфликты с персоналом или другими гостями, отель имеет право прекратить обслуживание и обратиться за помощью в правоохранительные.
12. Отель не имеет ответственности за ваши вещи и документы, чем на ресепш и сейфы. Для сохранения более дорогих вещей рекомендуем пользоваться сейфами. Ключ можно получить на стойке регистрации.
13. При возникновении повреждения или для получения дополнительной информации, пожалуйста, позваните на стойку регистрации.
14. Выходя из отеля, всегда оставляйте ключ на стойке регистрации.
15. Курение на территории комплекса запрещено.
16. Кнопки лифте используются в зависимости от направления. Надо нажимать только один раз что бы не мешат программу лифте.
17. Имея в виду ограниченное число парковачных мест, отель не на себя обезательство обезпечить таких.

18. Домашные животные (до 5 кг.) - после уплаты на ресепшн.
19. Сухой корма (пакеты) обезпечивается для завтрока если гости отправляется в поездку или пакинуть отель до 07.30 ч. и для ужина когда поздные прибытие после 21.00 ч.

20. В ресторане нада приходить со соответствущей одеждой. Потребление продуктов питания и напитков разрешается только в ресторанах и барах. Заприщён вывоз продуктов и напитков из ресторана и баров. При необходимости изпользовать „Room service”. Услуга„Room service” платная.
21. Главный вход в приеме открыт 24 часа. Дверь отеля к бассейну закрыется в 02.00 ч. Дверь к пляжу закрыется в 02.00ч
22. Шезлонги на пляже без дополнительной оплаты, но забронировать заранее нельзя. Пожалуйста, не полагайте пляжные полотенца на них, когда не пользуетесь.
23. Не оставляйте вещи без присмотра у бассейна.
24. Бассейны разрешается только в рабочее время. Дети до 14 лет в сопровождении только.
25. Прыжки в бассейн строго запрещены.
26. Шезлонгами отеля можно пользаватся только на территории бассейна.
27. Использование стеклянной посуды на территории бассейна запрещено.
28. Пожалуйста, принимайте душ перед использованием бассейна.
29. Если произошел несчастный случай, немедленно свяжитесь с спасителем или звоните на телефон 112 в любое время.

Команда отелей просит вас соблюдать правила и желает Вам приятного отдыха!

IIРЕДПИСАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые гости! Просим вас:

 

• не курить в постели и не оставлять в номере горящие сигареты;
• не бросать горящие спички и сигареты в корзину для мусора;
• не пользоваться принадлежащими вам електрическими и газовыми нагревательными приборами;
• глаженгие белья и верхней одежды производить только в предназначенных для етого местах и не оставлять утюг невыключенным;
• не прикреплять к ночнику самодельны й бумажный абажур - бумага может загореться;
• не курить в лифте.

При первых признаках пожара немедленно уведомите администрацию.
Сохраните самообладание.
Приступите к тушению огня при помощи противопожарных приборов и устройств.
Покиньте здание, двигаясь в направлении, указанном специальными знаками на стенах.
Если коридор и лестница заполнены дымом, останьтесь в номере и распахните окно.
Закройте дверь. Набросьте и заткните мокрыми полотенцами.

 

Правилник за вътрешния ред в хотела ( морски хотели)

1. При пристигане в хотела представяйте на дежурния администратор личния си паспорт.
При настаняване всеки гост получава паспорт на хотела, с което се удостоверява легалното му пребиваване. Представя се при вход в ресторантите и за получаване на ключ от рецепция.
2. Часът за настаняване и поставяне на All Inclusive гривна е след 14.00 ч. All Inclusive гривната се сваля в деня на заминаване - до 12.00 ч.
3. Когато излизате от стаята, затваряйте прозорците, заключвайте вратата и предавайте ключа на дежурния администратор.
4. Стаите се освобождават до 12.00 ч. Възможността за късно освобождаване се проверява предварително и се заплаща на рецепция най-късно до 10.00 ч. в деня на заминаване.
5. Спазването на тишина в стаите е задължително. Не вдигайте шум особено в часовете за почивка (от 14:00 до 16:00 и от 22:00 до 08:00 часа), не устройвайте увеселения и хазартни игри.
6. За да се спазват хигиенните изисквания молим да не внасяте хранителни продукти, да не готвите, да не изхвърляте отпадъци в тоалетните и да не сушите бельо в стаите.
7. Можете да посрещате гостите си в определените за това места - фоайето и приемните на хотела. В стаите външни лица не се допускат.
8. Пазете чистота в хотела. Инвентарът и предметите използвайте само според тяхното предназначение.
9. Не внасяйте в хотела велосипеди, мотоциклети, обемисти предмети, както и лошо миришещи, възпламеняващи се и избухливи вещества.
10. Не изнасяйте имуществото на хотела (одеяла, чаршафи, кърпи, шезлонги и пр.), под какъвто и да е предлог. Във всяка стая има инвентаризационен опис и при щета или липси гоститe заплащат на рецепция по обявената цена.
11. При недобросъвестно поведение от страна на госта, нарушаване на спокойствието, унищожаване на имуществото, саморазправа с персонала или с други гости, хотелът си запазва правото да прекрати услугата и да потърси съдействие от Органите на реда.
12. Хотелът не носи отговорност за Вашите вещи и документи освен за оставените за съхранение на рецепция и в сейфовете. За съхранение на скъпи вещи, моля, използвайте сейф. Ключ за сейф се предоставя на рецепция при настаняване,
13. При възникване на повреда или за допълнителна информация, моля, обадете се на рецепция.
14. Винаги при напускане на хотела оставяйте ключа от стаята на рецепция.
15. Пушенето на територията на комплекса е забранено.
16. Бутоните на асансьора се използват в зависимост от посоката на пътуване. Натискат се само веднъж, за да не се обърква програмата на асансьора.
17. Поради ограничения брой паркоместа хотелът не се ангажира в осигуряването на такива.
18. Домашни любимци (до 5 кг) се настаняват след заплащане на такса на рецепция.
19. Пакети със суха храна се предоставят за закуска, ако гостите заминават на екскурзия или напускат хотела преди 7.30 ч. и за вечеря при късно пристигане след 21.00 ч. Храноденът започва със следобедна закуска при настаняване и завършва с обяд при заминаване.

20. Ресторантът се посещава в подходящо облекло. Консумацията на храни и напитки е разрешена само в ресторантите и баровете. Изнасянето им извън ресторантите и баровете е забранено.
21. Централният вход към рецепция е отворен 24 часа.
22. Шезлонгите на басейна се ползват без допълнително заплащане, но не се резервират предварително! Моля, не поставяйте хавлии върху тях, когато не ги ползвате!
23. Не оставяйте без надзор вещи и багаж на плажа и басейна.
24. Ползването на басейна е разрешено само в рамките на работното му време. Деца под 14 години могат да използват басейна само с придружител.
25. Скачането в басейна е строго забранено.
26. Шезлонгите в комплекса се ползват само на басейна.
27. Забранено е използването на стъклена посуда на територията на басейна.
28. Моля, вземете душ преди да ползвате басейна.
29. Моля, при възникване на инцидент, незабавно се обърнете към спасителя или се обадете на тел.: 112 в извънработно време.

Екипът на хотела Ви моли да спазвате правилата и Ви пожелава приятна почивка!

IIРАВИЛА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

Уважаеми гости! Най-учтиво Ви молим:

• не пушете в леглата и не оставяйте не загасени цигари;
• не изхвърляйте не загасени клечки кибрит и цигари в кошчетата за смет;
• не ползвайте собствени електронагревателни и газови прибори;
• гладете само на определените места и след ползването на ютиите ги изключете от електрическата мрежа;
• не покривайте нощните лампи с предмети или материали, които могат да се запалят;
• не пушете в асансьора и във всички вътрешни помещения на комплекса;

При опасност от пожар най-учтиво Ви молим:

• Уведомете администрацията.
• Запазете самообладание.
• Започнете пожарогасенето с наличните противопожарни уреди и съоръжения.
• Напуснете сградата по направлението, което Ви определят поставените за целта знаци.
• Ако коридорът и стълбите са силно задимени останете в стаите си и отворете прозорците.
• Затворете вратата и я уплътнете с намокрени кърпи, чаршафи, одеяла и др.

1. When you arrive at the hotel, please present your passport or identity card to the duty receptionist.
Every guest receives a hotel passport at the check-in at the hotel. The hotel passport certifies guest's legal stay at the hotel and serves as an ID hotel card. Hotel passport must be present to enter the restaurant and to receive a key from the reception desk.
2. The check-in time at the hotel and placing of the all-inclusive bracelet is after 02:00 pm. The inclusive bracelet will be removed on the day of departure - until noon.
3. When you exit the room, please remember to close the windows, lock the door, and pass the key to the on-duty receptionist.
4. Check-out is until 12.00 h. Late check-out is subject to prior verification and is payable at the reception desk until 10.00 a.m. on the day of departure. All departures after 12.00 h will be considered as a late departure, and an additional cost will be applied to the guest's hotel account.
5. Keeping quiet in the rooms is a must. Please do not make noise, especially during the hours of relaxation (from 02:00 to 04:00 pm. and from 10:00 pm. to 08:00 am.). Entertainments and gambling in the rooms are not allowed.
6. To comply with hygienic requirements, we kindly ask you not to bring in any food products. Cooking is not permitted. Please do not throw away any litter in the toilets and do not dry your underclothes in the rooms.
7. You can welcome your guests in the designated hotel areas -the hotel lobby and reception area. Visitors are not allowed in the rooms.
8. Please keep cleanliness at the hotel. Use the hotel possessions and inventory only for their intended purpose.
9. It is not allowed to bring bicycles, motorcycles, bulky items, as well as badly smelling, flammable and other dangerous chemicals to the hotel.
10. Under no circumstances should you take any hotel property away (blankets, sheets, towels, sunbeds, etc.). Please be informed that there is an inventory list in the rooms. For any damaged caused by the guest to the hotel property, the guest is due to cover the cost of damage at the announced hotel price.
11. In case of inappropriate guest's behavior - a violation of peace, destruction of property, abuse of staff or other guests, the hotel reserves the right to terminate the service and seek assistance from the law enforcement authorities.
12. The hotel bears no responsibility for your belongings and documents except for those left for storage at the reception and safes. For storing expensive items, please use a safe.
13. If damage occurs or you need additional information, please contact the reception desk.
14. Always leave the key at the reception desk when you leave the hotel.
15. Smoking on the territory of the complex is forbidden.
16. The elevator buttons are used depending on the direction of transportation. Press only once so that the elevator program is not confused.
17. Due to the limited number of parking spaces, the hotel is not committed to arranging the parking.
18. Pets (up to 5 kg) are allowed upon payment of a fee at the reception desk.
19. Dry food packages are provided for breakfast if guests go on an excursion or depart the hotel before 07.30 am and for late arrival dinner after 09.00 pm. The guest is provided with an afternoon snack at check-in and lunch upon departure.
20. Please kindly note that the restaurant must be visited with appropriate clothing. Consumption of food and drinks is only allowed in restaurants and bars. Taking away food and beverages out of restaurants and bars is forbidden.
21. The central entrance to the reception is open 24 hours.
22. Pool sunbeds are available at no extra charge, but are not booked in advance! Please do not put towels on them when you are not using them!
23. Please do not leave your luggage and personal belongings unattended on the beach and the pool.
24. The use of the pool is only allowed within its working hours. Children under 14 years of age can use the pool only accompanied by an adult.
25. Jumping in the pool is strictly forbidden.
26. The sunbeds in the complex are only used at the pool.
27. The use of glassware on the pool area is strictly prohibited.
28. Please take a shower before using the pool.
29. Please, in case of an accident, immediately contact the lifeguard or call tel .: 112 beyond the usual working time.
Hotels team kindly asks you to observe the rules and wishes you a pleasant holiday!

FIRE-PRECAUTION MEASURES

Dear guests! We kindly ask you:

• do not smoke in bed or to leave unextinguished, cigarette stubs in the rooms;
• do not throw burning matches or unextinguished cigarette stubs in the waste-paper baskets;
• Do not use your own electric or gas appliances;
• only iron at designated locations and after usage switch off the iron
• do not cover your reading lamps with inflammable tissues;
• do not smoke in the lifts;
In case of fire danger, please contact the hotel's management
Stay calm
Start extinguishing with available fire-fighting appliances and equipment.
Leave the building on the way indicated by the fire-alarm signs.
If the passage and the staircases are filled with smoke stay in your room and open the windows.
Close shut and moisten the doors with soaked towels or bedspreads and covers.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАЗПОРЯДКА ГОСТИНИЦЫ

 

1. По прибытии в отель предоставте дежурному администратору Ваш паспорт.
Вам выдадут паспорт отеля, который служит удостоверением личности. Каждый гость получает паспорт отеля, в которым засвидетельствовано его законное место жительства. При посещении ресторана гостиницы и при получения ключа на стойке регистрации, Вы должни показать свой гостиничный паспорт.
2. Время размешения в номере и выдача all inclusive браслетов - после 14.00 часов. В день отъезда - до 12.00 часов браслет должен быть возвращен на стойку регистрации.
3. Когда вы выходите из номера, закрывайте окна, двери и передайте ключ дежурному администратору на стойке регистрации.
4. Выезд - до 12.00. Возможность позднего выезда проверяется заранее и оплачивается на стойке регистрации до 10.00 часов в день отъезда
5. Сохранение тишины в комнатах обязательно. Силный шум запрещен, особенно в часы с 14:00 до 16:00 и с 22:00 до 08:00. Запрешено устраивать вечеринки или играть в азартные игры.
6. Для соблюдения норм гигиены, пожалуйста, не вносите пищевые продукты, не готовте, не бросайте мусор в унитазы и не сушите белье в комнатах.
7. Вы можете встречать гостей в лоби и в общих помещения отеля. В номера посторонние не допускаются.
8. Следите за чистотой в отеле. Инвентарь можно использовать только в соответствии с его предназначением.
9. Не допускаются велосипеды, мотоциклы, объемыстые предметы, а также плохо пахнущие, запалительные и взрывоопасные вещества.
10. Не разрешается вывоз вещи отеля. В каждом номере есть инветраризационный список и повреждения оплачивается на приеме по ценам, указанным в нём.
11. При нарушение мира, уничтожению имущества, конфликты с персоналом или другими гостями, отель имеет право прекратить обслуживание и обратиться за помощью в правоохранительные.
12. Отель не имеет ответственности за ваши вещи и документы, чем на ресепш и сейфы. Для сохранения более дорогих вещей рекомендуем пользоваться сейфами.
13. При возникновении повреждения или для получения дополнительной информации, пожалуйста, позваните на стойку регистрации.
14. Выходя из отеля, всегда оставляйте ключ на стойке регистрации.
15. Курение на территории комплекса запрещено.
16. Кнопки лифте используются в зависимости от направления. Надо нажимать только один раз что бы не мешат программу лифте.
17. Имея в виду ограниченное число парковачных мест, отель не на себя обезательство обезпечить таких.

18. Домашные животные (до 5 кг.) - после уплаты на ресепшн.
19. Сухой корма (пакеты) обезпечивается для завтрока если гости отправляется в поездку или пакинуть отель до 07.30 ч. и для ужина когда поздные прибытие после 21.00 ч. Питание начинаеться со закуском после полудня по прибытие и заканчивается с обедом на выезде.

20. В ресторане нада приходить со соответствущей одеждой. Потребление продуктов питания и напитков разрешается только в ресторанах и барах. Заприщён вывоз продуктов и напитков из ресторана и баров. При необходимости изпользовать „Room service”. Услуга„Room service” платная.
21. Главный вход в приеме открыт 24 часа. Дверь отеля к бассейну закрыется в 02.00 ч. Дверь к пляжу закрыется в 02.00ч
22. Шезлонги на пляже без дополнительной оплаты, но забронировать заранее нельзя. Пожалуйста, не полагайте пляжные полотенца на них, когда не пользуетесь.
23. Не оставляйте вещи без присмотра на пляже и у бассейна.
24. Бассейны разрешается только в рабочее время. Дети до 14 лет в сопровождении только.
25. Прыжки в бассейн строго запрещены.
26. Шезлонгами отеля можно пользаватся только на территории бассейна.
27. Использование стеклянной посуды на территории бассейна запрещено.
28. Пожалуйста, принимайте душ перед использованием бассейна.
29. Если произошел несчастный случай, немедленно свяжитесь с спасителем или звоните на телефон 112 в любое время.

Команда отелей просит вас соблюдать правила и желает Вам приятного отдыха!

IIРЕДПИСАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые гости! Просим вас:

 

• не курить в постели и не оставлять в номере горящие сигареты;
• не бросать горящие спички и сигареты в корзину для мусора;
• не пользоваться принадлежащими вам електрическими и газовыми нагревательными приборами;
• глаженгие белья и верхней одежды производить только в предназначенных для етого местах и не оставлять утюг невыключенным;
• не прикреплять к ночнику самодельны й бумажный абажур - бумага может загореться;
• не курить в лифте.

При первых признаках пожара немедленно уведомите администрацию.
Сохраните самообладание.
Приступите к тушению огня при помощи противопожарных приборов и устройств.
Покиньте здание, двигаясь в направлении, указанном специальными знаками на стенах.
Если коридор и лестница заполнены дымом, останьтесь в номере и распахните окно.
Закройте дверь. Набросьте и заткните мокрыми полотенцами.

 

НАГОРЕ